Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
MZK

Polanica-Zdrój, 24.03.2022 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000. Ogłasza zamówienie publiczne pn.:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Polanica–Zdrój

Adres głównej strony WWW postępowania (Urząd Zamówień Publicznych) https://miniportal.uzp.gov.pl
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00096053/01

 1. Tryb udzielenia zamówienia:
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Zamawiający udziela zamówienia w 2 częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Możliwe jest składanie ofert częściowych.

 3. Opis części zamówienia:

  Część 1
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Polanica–Zdrój, w tym odebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanica-Zdrój (odbiór u źródła) oraz zebranych uprzednio w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
  Główny kod CPV:
  • 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
  Dodatkowy kod CPV:
  • 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
  • 90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów
  • 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
  Kryteria oceny ofert (procentowo):
  • cena - waga 60
  • koszt transportu - waga 40

  Część 2
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Polanica–Zdrój, w tym odebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanica-Zdrój (odbiór u źródła) oraz zebranych uprzednio w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  odpady zbierane selektywnie określonego szczegółowo w Załączniku nr 1 oraz nr 4 do SWZ
  Główny kod CPV:
  • 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
  Dodatkowy kod CPV:
  • 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
  • 90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów
  • 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
  Kryteria oceny ofert (procentowo):
  • cena - waga 60
  • koszt transportu - waga 40

 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
  • miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
  • ePUAP-u: /MZKPolanica/domyslna
  • poczty elektronicznej: mzk@mzk-polanica.pl
  • Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mzk@mzk-polanica.pl. W temacie pisma należy podać numer referencyjny postępowania.
   Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

 5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
  Marcin Moskal
  e-mail: marcin.moskal@mzk-polanica.pl
  tel. 607 580 404

 6. Termin składania ofert:
  2022-03-31 10:00

 7. Miejsce składania ofert:
  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

 8. Termin otwarcia ofert:
  2022-03-31 10:30

 9. Termin związania ofertą:
  do 2022-04-29

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 3. Zał. 1 do SWZ - formularz oferty
 4. Zał. 2 do SWZ - oświadczenie dot. podstaw wyklucznia
 5. Zał. 3 do SWZ - PPU
 6. Zał. 4 do SWZ - OPZ 2 mce
 7. Zał. 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Zał. 1 do OPZ - świadectwo legalizacji wagi