Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o oferuję sprzedaż

ŚRODKA POPRAWIAJĄCEGO WŁAŚCIWOŚCI GLEBY PN. „KOMPOL”

produkowanego przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
który dnia 15.07.2016 roku zgodnie z Decyzja Nr G-583/16 uzyskaną od Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi otrzymał pozwolenie na wprowadzenie do obrotu
organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „KOMPOL”

Zakres stosowania
Środek poprawiający właściwości gleby pn. „Kompol” wzbogaca glebę w składniki pokarmowe, poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Środek może być wykorzystywany w uprawach polowych roślin rolniczych oraz w uprawie roślin ozdobnych i trawników. Zakres stosowania środka obejmuje również rekultywację gleb zdegradowanych.

Podstawowe parametry produktu

DAWKI, SPOSÓB I TERMINY STOSOWANIA ŚRODKA POPRAWIAJĄCEGO WŁAŚCIWOŚCI GLEBY „KOMPOL”

W UPRAWACH POLOWYCH ROŚLIN ROLNICZYCH
W przypadku upraw polowych, środek poprawiający właściwości gleby powinien być stosowany w okresie wiosennym przed siewem, albo w okresie jesiennym, przed wykonaniem zabiegu orki w jednorazowej dawce 10t/ha/rok. Na glebach o niskiej zawartości fosforu można zastosować jeden raz na 2 lata dawkę 20 ton środka na hektar.

Środek należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.

NA GRUNTACH ZDEGRADOWANYCH
Do rekultywacji gruntów zdegradowanych o bardzo niskiej zawartości fosforu zaleca się stosowanie środka poprawiającego właściwości gleby w ilości do 30 ton na hektar raz na dwa lata. Środek należy rozprowadzić na powierzchni gruntu i w miarę możliwości wymieszać z glebą. Powtórne zastosowanie środka powinno być poprzedzone analizą gleby.

W UPRAWIE ROŚLIN OZDOBNYCH
W ogrodnictwie „Kompol” stosuje się wiosną lub jesienią, a także przed sadzeniem roślin i zakładaniem trawników. Przed sadzeniem rozsypać równomiernie ok. 20 litrów „Kompolu” na 10m2 gleby i dokładnie wymieszać z warstwą gleby za pomocą narzędzi uprawowych. W kolejnych latach uprawy, stosować corocznie podobną dawkę jednorazowo.
W celu przygotowania podłoża pod uprawę dokładnie wymieszać środek z glebą w proporcji: 1 część środka i 3 części ziemi.

PRZY ZAKŁADANIU TRAWNIKÓW
Na glebę należy rozłożyć ok. 20-30 litrów „Kompolu” na 10m2 powierzchni i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami, zwałować i siać trawę. Dopuszcza się stosowanie środka poprawiającego właściwości gleby na starszych trawnikach po koszeniu, w ilości ok. 5-10 litrów środka rozrzucić na 10m2 powierzchni.

UWAGA

PRZECHOWYWANIE
Produkt „Kompol” powinno się przechowywać na utwardzonym, i nieprzepuszczalnym podłożu zabezpieczonym przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych materiałem wodoszczelnym oraz przed przedostaniem się odcieków do wód powierzchniowych. Z uwagi na możliwą aktywność biologiczną środka, nie zaleca się przechowywania kompostu w workach foliowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU ŚRODKA
Przy pracy ze środkiem poprawiającym właściwości gleby należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny jak przy pracy z obornikiem, w razie kontaktu środka z uszkodzoną tkanką ciała należy ranę przemyć wodą, zastosować środki opatrunkowe, w przypadku dostania się do oczu przemyć czystą wodą, w przypadku połknięcia skontaktować z lekarzem.

CENA
— do 2 m3- ryczałt 70,00 zł netto + VAT
— 30,00 zł netto / m3 + VAT

OPAKOWANIE
— produkt sprzedawany luzem

DOSTĘPNOŚĆ
— informację na temat dostępności produktu można uzyskać pod nr telefonu +74 865 17 72 i 885 776 877
— zakup możliwy w dniach pon.- pt. w godz. 7-15 (własny transport)
— załadunek zapewniamy w godz. 7-15
— adres miejsca produkcji oraz sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby „Kompol”: Oddział Wodociągów i Kanalizacji, Szalejów Górny 151, 57-320 Polanica-Zdrój