Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Kredyt inwestycyjny
MZK

Polanica-Zdrój, 26.11.2013 r.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.897.643,07 zł na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”

I. INFORMACJE OGÓLNE
W terminie składania ofert, tj. do dnia 04.11.2013 r., godz. 10:00 do Sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, wpłynęły 4 oferty.
Otwarcie odbyło się w tym samym dniu o godz. 10:15.
Z udziału w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

II. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W wyniku oceny oferty dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (cena BRUTTO – 100 %) Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu następującemu Wykonawcy:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (cena BRUTTO – 100 pkt).

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OFERTY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT


Numer
oferty
 
Wykonawcy, którzy złożyli ofertęPunktacja uzyskana w kryterium cena – 100 pkt
od wszystkich członków komisji przetargowej
1Bank Spółdzielczy w Kłodzku
pl. Bolesława Chrobrego 4
57-300 Kłodzko
67,27 pkt x 3 członków komisji przetargowej = 201,81 pkt
2Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
ul. Kilińskiego 2/4
57-100 Strzelin
38,40 pkt x 3 członków komisji przetargowej = 115,20 pkt
3Getin Nobile Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
82,97 pkt x 3 członków komisji przetargowej = 248,91 pkt
4Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
100,00 pkt x 3 członków komisji przetargowej = 300,00 pkt

MZK

Polanica-Zdrój, 02.10.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zmiana

zmiany - oznaczone kolorem czerwonym

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000 Ogłasza na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przetarg nieograniczony na zadanie:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.897.643,07 zł na realizację zadania pn. "Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym"

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Polanicy-Zdroju, ul. Spacerowa 2 w sekretariacie, upływa dnia 14.10.2013 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Polanicy-Zdroju, ul. Spacerowa 2 w sekretariacie, upływa dnia 04.11.2013 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.10.2013 r. o godzinie 10:15

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.11.2013 r. o godzinie 10:15

Termin realizacji zamówienia – 10 lat od daty zawarcia umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy.
Komisja przetargowa dokona sprawdzenia spełnienia ww. warunków przez oferentów na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.
Dokładne informacje dotyczące realizacji zamówienia publicznego zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, zamówić pisemnie drogą pocztową lub pobrać na stronie internetowej: www.mzk-polanica.pl

Do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień upoważnieni są:
- w zakresie merytorycznym – Pani Anna Nurzyńska tel. 74 865 17 83
- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych - Pan Ryszard Lis tel. 74 865 17 82 lub 607 340 280

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena brutto oferty – 100%
Termin związania ofertą 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ
 2. SIWZ - AKTUALIZACJA
 3. SIWZ - AKTUALIZACJA NR 2
 4. SIWZ - AKTUALIZACJA NR 3
 5. KRS
 6. NIP
 7. REGON
 8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
 9. Zaświadczenie z ZUS
 10. Sprawozdawczość 2011
 11. Sprawozdawczość 2012
 12. Załącznik do uchwały
 13. Wykaz kredytów
 14. Struktura czsowa

DODATKOWE DOKUMENTY DO POBRANIA WYNIKAJĄCE Z ZAPYTAŃ

 1. Akt założycielski Umowa Spółki 201210
 2. Bilans 31072013
 3. Sprawozdanie F-01 za II kw. 2013
 4. Sprawozdanie F-01 za II kw. 2012
 5. Uchwały za 2011
 6. Uchwały za 2012
 7. IDEABANK opinie
 8. PEKAO opinia
 9. Natura 2000
 10. Uwarunkowania środowiskowe
 11. Oddziaływanie na środowisko(1)
 12. Oddziaływanie na środowisko(2)
 13. Oddziaływanie na środowisko(3)
 14. Wymaganie higieniczne i zdrowotne
 15. Pozwolenie na budowę
 16. Umowa kompostownia
 17. Prognoza wieloletnia na lata 2013–2023

Zapytanie z dnia 11.09.2013r.
W związku z przetargiem na kredyt bankowy długoterminowy proszę o podanie następujących informacji:
- prognozy na okres kredytowania sporządzone przy założeniu że firma nie otrzyma dotacji,
- umowę o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami,
- aktualne wyniki finansowe w postaci bilansu i rachunku wyników.

Odpowiedź
1. Jeżeli firma nie otrzyma dotacji zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane, a postępowanie przetargowe na kredyt długoterminowy będzie unieważnione. Tym samym sporządzenie prognozy z takim założeniem jest nieuzasadnione.
2. Umowa o dofinansowanie projektu została umieszczona jako uzupełnienie SIWZ na stronie internetowej MZK.
3. Bilans i rachunek wyników wg stanu na dzień 31.07.2013r. zostały umieszczone na stronie internetowej MZK.

Zapytanie z dnia 12.09.2013r.
W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu uprzejmie prosimy o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:

 1. Umowa Spółki wraz ze zmianami
 2. Opinie z banków oraz instytucji finansowych w których klient posiada zobowiązania
 3. Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz podziale zysku lub pokryciu strat za lata 2011 i 2012
 4. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat, a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za II kwartał 2012 i 2013r
 5. Biznesplan/Studium wykonalności inwestycji
 6. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego, (jeśli nie jest zawarty w biznesplanie)
 7. Pozwolenie/uzgodnienia środowiskowe lub ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, (jeżeli jest wymagane)
 8. Dokumenty potwierdzające udokumentowanie źródeł finansowania inwestycji - wkład własny, •dotacje, pożyczki, ltd. (Np. wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie juz wkładu własnego, dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie pożyczki, itp.)
 9. Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania -jeśli nie zawiera jej biznes plan
 10. Główne założenia, na podstawie, których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania
 11. Prawomocne pozwolenie na budowy lub zgłoszenie zmian wykonywanych robot budowlanych
 12. Umowa z wykonawcą na realizację projektu inwestycyjnego
 13. Opinie o wykonawcy lub referencje/rekomendacje oraz wykaz zrealizowanych przedsięwzięć
 14. Polisa dotycząca ubezpieczenie budowy od ryzyk w trakcie budowy wraz z potwierdzeniem opłacenia składek
 15. Załączniki: lista wymaganych dokumentów, nr 1- oświadczenie o aktualności dokumentów, nr AK2a i AK2b — informacja o działalności gospodarczej i o zaangażowaniu.
Prosimy też o doprecyzowanie następujących kwestii:
 1. Sposób obliczenia ceny — celem umożliwienia obliczenia ceny w jednakowy sposób przez wszystkich oferentów prosimy o określenie:
  1. Okresu kredytowania: w załączniku do formularza ofertowego podany jest okres od 15.11.2013r. do 15.11.2023r. - czy potwierdzają Państwo, ze taki okres należy przyjąć do obliczenia ceny?
  2. Spłata kredytu: w S1WZ określono, że:,, spłata kredytu - ze środków z dotacji w wysokości 1.703.476,50 PLN do dnia 31.03,2014r. (po rozliczeniu przez RPO przejściowego wniosku o płatność) oraz 2.014.986.00 PLN do dnia 31.10.2014r. (po rozliczeniu przez RPO wniosku o płatność końcową pozostała część kredytu płatna w ratach miesięcznych równych kapitałowo "
   Prosimy o potwierdzenie, ze spłata rat kredytu nastąpi w następujący sposób: kwota 1.703.476,50 PLN w dniu 31.03.2014r., kwota 2.014.986.00 PLN w dniu 31.10.2014r.
   Po spłacie powyższych rat pozostanie do spłaty kwota 1.179.480,57 zł - ponieważ nie jest możliwe podzielenie tej kwoty na równe raty kapitałowe, prosimy o podanie raty podstawowej oraz raty wyrównującej oraz określenie, kiedy będą płatne raty (w tym rata wyrównująca)
 2. Spłata rat kredytu: w SIWZ punkt 4e) określono, że,, spłata rat kredytowych będzie odbywać się w okresach miesięcznych": prosimy o podanie terminu spłat miesięcznych (np. ostatniego dnia miesiąca).
Odpowiedź
1. Jednolity aktualny tekst Aktu założycielskiego spółki z o.o. został umieszczony na stronie internetowej MZK
2. Opinie banków zostały umieszczone na stronie internetowej MZK
3. Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań za lata 2011 i 2012 oraz zadysponowaniu stratą zostały umieszczone na stronie internetowej MZK
4. Sprawozdania F-01 za II kwartał 2012 i 2013 zostały umieszczone na stronie internetowej MZK
5., 6. Dane stanowią załączniki do umowy o dofinansowanie zadania, która została umieszczona na stronie internetowej MZK
7. Uzgodnienia środowiskowe zostały umieszczone na stronie internetowej MZK
8., 9., 10. Dane stanowią załączniki do umowy o dofinansowanie zadania, która została umieszczona na stronie internetowej MZK
11. Pozwolenie na budowę zostało umieszczone na stronie internetowej MZK
12., 13., 14. Obecnie nie ma umowy na realizację zadania. I przetarg został unieważniony, trwają przygotowania do ogłoszenia II przetargu, który wyłoni wykonawcę
15. Wymagane załączniki przesyłamy drogą e-mailową

Wyjaśnienia do SIWZ
1a. Prosimy o przyjęcie do wyceny formularza ofertowego 10-letniego okresu kredytowania tj. od 15.11.2013 do 15.11.2023r
1b. Prosimy o przyjęcie do wyceny formularza ofertowego, że spłata kredytu nastąpi w dniu 31.03.2014r., kwota 1.703.476,50 PLN, i w dniu 31.10.2014r. kwota 2.014.986.00 PLN
Prosimy o przyjęcie do wyceny formularza ofertowego rat kapitałowych po 10.921,12 oraz ostatniej raty wyrównującej w wysokości 10.920,73 zł
2. Prosimy o przyjęcie do wyceny formularza ofertowego, że spłata rat miesięcznych odbywać się będzie w ostatnim dniu miesiąca

Zapytanie z dnia 18.09.2013 r.
W związku z przetargiem na kredyt bankowy długoterminowy proszę o podanie następujących informacji:
- prognozy na okres kredytowania sporządzone przy założeniu że firma otrzyma dotację.

Odpowiedź
1. Prognoza wieloletnia obejmująca bilans i rachunek zysków i strat na lata 2013–2023 została umieszczona na stronie internetowej MZK.

Zapytanie z dnia 18.09.2013 r.
W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu uprzejmie prosimy odpowiedzi na następujące pytania:
1. Prosimy o podanie informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania wg poniższej tabeli:

 NettoVATBrutto
Ogółem wartość nakładów inwestycyjnych, z tego:   
Dofinansowanie z UE   
Środki własne   
………………………   
Poniesione nakłady do dnia 16.09.2013r. (ogółem), z tego:   
Dofinansowanie z UE   
Środki własne   
………………………   
Planowane do poniesienia:   
Dofinansowanie z UE   
Środki własne   
Kredyt   

2. Czy wyrażają Państwo zgodę na finansowanie zadania inwestycyjnego w podziale na:
- finansowanie nakładów inwestycyjnych netto długoterminowym kredytem inwestycyjnym,
- finansowanie podatku VAT kredytem obrotowym<.br /> W przypadku akceptacji prosimy o uzupełnienie SIWZ-u o stosowne zapisy.
3. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.

Odpowiedź
1. Poniżej przedstawiamy wypełnioną tabelę wg przygotowanego wzoru:

 NettoVATBrutto
Ogółem wartość nakładów inwestycyjnych, z tego:4 375 176,481 006 290,595 381 467,07
Dofinansowanie z UE3 718 462,5003 718 462,50
Środki własne656 713,981 006 290,591 663 004,57
………………………   
Poniesione nakłady do dnia 16.09.2013r. (ogółem), z tego:108 800,0025 024,00133 824,00
Dofinansowanie z UE   
Środki własne108 800,0025 024,00133 824,00
………………………   
Planowane do poniesienia:4 266 376,48 981 266,595 247 643,07
Dofinansowanie z UE3 718 462,5003 718 462,50
Środki własne350 000,000350 000,00
Kredyt197 913,98981 266,591 179 180,57

2. Zamawiający wyraża zgodę na finansowanie zadania w podziale na dwa zaproponowane kredyty. Aktualizacja SIWZ została umieszczona na stronie internetowej MZK.
3. Prognoza wieloletnia obejmująca bilans i rachunek zysków i strat na lata 2013 – 2023 została umieszczona na stronie internetowej MZK. Zgodnie z ustawą o rachunkowości Spółka w ramach sprawozdawczości Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. W związku z powyższym przygotowana prognoza nie uwzględnia takich informacji.

Zapytanie z dnia 24.09.2013 r.

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu uprzejmie prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Sposób obliczenia ceny:
  1. celem umożliwienia obliczenia ceny w jednakowy sposób przez wszystkich oferentów prosimy o:
   - podanie dla kredytu inwestycyjnego dla części pozostałej po spłacie z dofinansowania, raty podstawowej oraz raty wyrównującej,
   - zgodnie z przedstawioną aktualizacją SIWZ uruchomienie transz przedstawia się następujaco:
   1.545.525,97 zł dnia 15.11.2013r. i 2.370.850,51 zł dnia 15.04.2014r., a spłata 1.703.476,20 zł dn. 31.03.2014r. i 2.014.986,00 zł dn. 31.10.2014r. Wynika z tego, ze po spłacie w dniu 31.03.2014r. powstanie nadpłata (różnica między 1.703.476,20 zł i 1.545.525,97 zł), która będzie miała wpływ na wyliczenie ceny. W związku z tym prosimy o podanie informacji jak należy postąpić z powstałą nadpłatą, ewentualnie dostosować harmonogram w taki sposób, aby nadpłata nie powstała.
 2. Czy wyrażają Państwo zgodę na udzielenie Bankowi, który wygra przetarg pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego znajdującego się w innym banku?
 3. Czy wyrażają Państwo zgodę na złożenie w urzędzie skarbowym pisemnego nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego do przekazywania zwrotu należności z tyt. podatku VAT na rachunek otwarty w Banku, który wygra przetarg?
 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu zawartej umowy kredytowej (zgodnie z art. 97 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe Dz. U. Nr 140 poz. 939 z późn. zm.)?
 5. Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy kredytowej zgodnie z obowiązującymi wzorami w Banku, który wygra przetarg?
 6. Czy Zamawiający potwierdza, ze do umowy kredytowej należy przyjąć następujące terminy spłat:
  1. Kredyt inwestycyjny:
   1.703.476,50 zł do dnia 31.03.2014 r.
   2.014.986,00 zł do dnia 31.10.2014 r.
   Pozostała kwota w równych ratach miesięcznych płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata wyrównawcza
  2. Kredyt obrotowy:
   435.970,97 zł do dnia 28.02.2014 r.
   545.295,62 zł do dnia 31.07.2014 r.
   Z zachowaniem zapisów w SIWZ mówiących o możliwości zmiany terminów spłaty za zgodą Banku.
 7. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie kredytów nastąpiło po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, a w przypadku cesji z umowy o dofinansowanie po otrzymaniu przez Bank potwierdzenia zawiadomienia dłużnika o dokonanym przelewie wierzytelności, a w przypadku kredytu obrotowego po potwierdzeniu złożenie w US upoważnienia do przekazywania zwrotu należności z tyt. podatku VAT na rachunek otwarty w Banku, który wygra przetarg?
 8. Czy Zamawiający dopuszcza, aby uruchomienie kredytów następowało po przedstawieniu faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających wydatki?
 9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uruchamiania kolejnej transzy po rozliczeniu poprzedniej na podstawie faktur lub innych dokumentów?
 10. Czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia przed podpisaniem umowy kredytowej zgody Rady Nadzorczej Spółki wymaganej zgodnie z § 18 ust.5 lit. g aktu założycielskiego Spółki?
Odpowiedź
 1. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualizacją SIWZ nr 2. W aktualizacji zostały zmienione terminy składania ofert i wypłaty transz kredytu (kredytów). Nadwyżkę powstałą przy spłacie I transzy kredytu inwestycyjnego prosimy zaliczyć na poczet spłaty II transzy.
 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na udzielenie Bankowi, który wygra przetarg pełnomocnictwa do rachunku pomocniczego założonego do obsługi zadania "Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”.
 3. Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie w urzędzie skarbowym pisemnego nieodwołalnego upoważnienie dla organu podatkowego do przekazywania zwrotu z tyt. podatku VAT na rachunek pomocniczy założony do obsługi zadania "Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”.
 4. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu zawartej umowy kredytowej (zgodnie z art. 97 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe Dz. U. Nr 140 poz. 939 z późn. zm.).
 5. Tak, pod warunkiem, że wzór umowy kredytowej będzie uwzględniał wymogi podane w SIWZ.
 6. W związku z aktualizacją SIWZ nastąpiła zmiana terminów spłaty kredytu (kredytów). Prosimy o założenie, że spłata pozostałej części kredytu będzie następować w równych ratach miesięcznych płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, a ostatnia rata będzie ratą wyrównawczą.
 7. Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie kredytów nastąpiło po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, a w przypadku cesji z umowy o dofinansowanie po otrzymaniu przez Bank potwierdzenia zawiadomienia dłużnika o dokonanym przelewie wierzytelności, a w przypadku kredytu obrotowego po potwierdzeniu złożenia w US upoważnienia do przekazywania zwrotu należności z tyt. podatku VAT na rachunek pomocniczy prowadzony do obsługi zadania.
 8. Tak, Zamawiający dopuszcza, aby uruchomienie kredytów następowało po przedstawieniu faktur.
 9. Zamawiający przewiduje, że uruchomienie kolejnych transz kredytu będzie następować także na podstawie faktur przedstawionych przez wykonawców zadania niezależnie na jakim etapie będzie rozliczenie poprzedniej transzy.
 10. Tak, Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia przed podpisaniem umowy kredytowej zgody Rady Nadzorczej Spółki wymaganej zgodnie z § 18 ust.5 lit. g aktu założycielskiego Spółki.

Zapytanie z dnia 03.10.2013 r.

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu uprzejmie prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Zgodnie ze specyfikacją pierwsza spłata kredytu ma nastąpić 30/04/2014 z dotacji a druga 31/10/2014 również z dotacji , następnie będą dopiero spłacane raty kapitałowe. A co w przypadku gdy firma nie rozliczy dotacji w terminie: będzie wszystko przesunięte czy firma ma zamiar spłacać np. w tym czasie od 30/04/2014 równe raty kapitałowe; co ze spłatami między kwietniem a październikiem ?
 2. Czy obie transze będą wypłacane na rachunek wykonawcy robót na podstawie przedstawionych faktur czy na rachunek Wnioskodawcy i dopiero później rozliczane?
 3. Czy elementy inwestycji pokazane w harmonogramie mają potwierdzenie w sporządzonych kosztorysach(z podpisem osoby upoważnionej), jeśli chodzi o zakup urządzeń czy wartości zakupu zostały w jakiś sposób potwierdzony?
 4. Zgodnie z informacjami z wniosku unijnego umowa o nadzór została prawdopodobnie zawarta - proszę o scan umowy.
 5. Założenia do przedstawionej prognozy finansowej, jaka amortyzacja będzie prowadzona od przedmiotowej inwestycji.
 6. Czy istniej możliwość uzyskania poręczenia Gminy?
Odpowiedź
 1. Terminy zakreślone w SIWZ zostały określone dla umożliwienia wyceny ofert przez Oferentów w sposób porównywalny. Jeżeli nastąpią przesunięcia terminów realizacji zadania oraz rozliczania poszczególnych transz Zamawiający będzie wnioskował o zmianę postanowień umownych w trybie przewidzianym w punkcie 26.3 SIWZ. Przy ustalaniu spłaty pozostałej części kredytu prosimy uwzględnić 110 równych rat kapitałowych oraz ostatnią ratę wyrównującą. Raty płatne w ostatnim dniu miesiąca.
 2. Transze kredytu mają być wypłacane na konto pomocnicze Zamawiającego uruchomione dla zadania realizowanego przy udziale środków RPO i dopiero z tego konta będą realizowane płatności dla wykonawców. Jest to wymóg RPO, a konto uruchomione dla projektu zostało podane w § 1 pkt.15) umowy o dofinansowanie zadania.
 3. Kwoty ujęte w harmonogramie były oszacowane na etapie projektowania i przygotowywania wniosku do RPO. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wykonanie zadania i dostawę urządzeń i dopiero po jego zakończeniu będą znane ostateczne ceny zakupu.
 4. Do chwili obecnej umowa o nadzór nad zadaniem nie została zawarta.
 5. W przygotowanej prognozie finansowej założono jednakową amortyzację 10% dla całości inwestycji.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzyskania poręczenia Gminy.

Zapytanie z dnia 07.10.2013 r.

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu uprzejmie prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy za przewidywany okres wykorzystania kredytu należy przyjąć „od 15.01.2014 r. do 30.04.2014 r.” a nie tak jak podano w punkcie 4.30 SIWZ?
 2. Czy spłata kredytu inwestycyjnego po spłacie z dotacji odbywać się będzie w 110 ratach miesięcznych płatnych od 30.11.2014 w ostatnim dniu każdego miesiąca w wysokości 1.783,00 zł każda, a ostatnia rata w wysokości 1.783,98 zł płatna dnia 15.01.2024 r.?
 3. Czy rachunek pomocniczy do obsługi zadania „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”, na który będą przekazywane zwroty z tyt. podatku VAT, będzie założony w Banku, który wygra przetarg?
Odpowiedź
 1. Potwierdzamy zmianę okresu wykorzystania kredytu. Prosimy przyjąć okres od 15.01.2014 r. do 30.04.2014 r.
 2. W przypadku udzielenia dwóch odrębnych kredytów inwestycyjnego dla zadania netto i obrotowego dla podatku VAT potwierdzamy wysokość rat miesięcznych
 3. Rachunek pomocniczy dla zadania „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym” został uruchomiony, a jego numer znajduje się w § 1 pkt. 15) umowy o dofinansowanie zadania zawartej z RPO. Założenie rachunku pomocniczego w Banku, który wygra przetarg byłoby możliwe wyłącznie za zgodą RPO.

Zapytanie z dnia 23.10.2013 r.

W związku z przetargiem proszę o odpowiedz na następujące pytania:

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w formie hipoteki na nieruchomości lub zastawu rejestrowego na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o propozycję przedmiotu zabezpieczenia wraz z podaniem jego szacunkowej wartości.
 2. Z czego wynika niski poziom spłaty kredytu inwestycyjnego po spłacie z dotacji i czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu kredytowania kredytu inwestycyjnego? W przypadku wyrażenia zgody prosimy o propozycję terminu spłaty.
 3. W jaki sposób Zamawiający zamierza wnieść deklarowany udział własny w finansowaniu inwestycji: całość przed uruchomieniem kredytu, czy sukcesywnie przed każdą uruchamianą transzą w wysokości proporcjonalnej do kwoty wg wzoru: (kwota transzy/całkowita kwota kredytu) x całkowity wkład własny?
Odpowiedź
 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w formie hipoteki na nieruchomości i zastawu rejestrowego na środkach trwałych.
 2. Kwota pozostająca do spłaty wynika z następującego rozliczenia:
  wartość zadania brutto 5.381.467,07 zł
  środki własne Zamawiającego483.824,00 zł
   
  wartość kredytu brutto 4.897.643,07 zł
  spłata z dotacji przyznanej przez RPO3.718.462,50 zł
  zwrot podatku VAT 981.266,59 zł
   
  kwota kredytu pozostająca do spłaty197.913,98 zł
  Zamawiający wyraża zgodę na spłatę pozostałej części kredytu w 24 ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 30.11.2014r.. Prosimy o przyjęcie spłaty w równych ratach kapitałowych po 8.246,42 zł oraz ostatnią ratę wyrównującą 8.246,32 zł.
 3. Zamawiający wniesie swój udział przed uruchomieniem kredytu. Wartość kredytu została pomniejszona o środki własne co prezentuje wyliczenie przedstawione w punkcie 2.

Zapytanie z dnia 25.10.2013 r.

W nawiązaniu do odpowiedzi numer 2 na zapytania z dnia 23.10.2013 r., zgodnie z SIWZ do sporządzenia oferty mamy przyjąć 10 letni okres kredytowania.
To że Państwo spłacą kredyt w 24 ratach jest informacją dla Banków, że będzie sporządzany aneks do umowy po wpływie dotacji.
Do oferty należy przyjąć 10 letni okres kredytowania zgodnie z punktem 4.5 par. f) SIWZ?

Odpowiedź
Potwierdzamy, że dla zapewnienia porównywalności ofert wskazanym jest przejęcie w wycenie oferty okresu spłaty zgodnie z 4.5 SIWZ. Ponieważ możliwości finansowe Zamawiającego pozwalają na skrócenie okresu faktycznej spłaty pozostałej części kredytu do 24 miesięcy Zamawiający skorzysta z zapisu punktu 4.7 SIWZ.