Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Wywóz
odpadów komunalnych

Na tej stronie zamieszczone są informacje związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Polanica-Zdrój, które to usługi świadczy Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. na podstawie podpisanej umowy z Gminą Polanica-Zdrój.
Prawo lokalne - OPŁATY, UCHWAŁY, DEKLARACJE i OŚWIADCZENIA - związane z gospodarką odpadami komunalnymi znajdziecie Państwo w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ ⟩ PRAWO LOKALNE ⟩ GOSPODARKA ODPADAMI
Jak segregować i przygotować odpady komunalne do odbioru, czyli CO WRZUCAĆ, A CZEGO NIE WRZUCAĆ DO WORKÓW?

Harmonogram
wywozu odpadów

Harmonogram wywozu odpadów (pdf)

Polanica-Zdrój podzielona jest na rejony, które obsługiwane są w danym dniu tygodnia i oznaczone odpowiednim kolorem. Po kliknięciu na dany rejon wyświetli się wykaz ulic przypisany do tego rejonu

Po kliknieciu na nazwę miesiąca wyświetli się harmonogram wywozu odpadów komunalnych za ten miesiąc. Umieszczone ikony przy danym dniu sygnalizują wywóz odpadów:

Odbiór raz w tygodniu
ze wszystkich nieruchomości

 
wywóz pozostałości po segregacjiwywóz odpadów biodegradowalnych

  Odbiór raz na dwa tygodnie
ze wszystkich nieruchomości

(dot. nieruchomości jedno- i wielorodzinnych)
 
wywóz tworzyw sztucznych i metaliwywóz szkławywóz papieru

kolor zaś odpowiedni rejon. Dwa kolory oznaczają, że w danym dniu wywożone są odpady komunalne z dwóch rejonów - dla drugiego jest to dzień zamienny za dzień świąteczny

Maj 2024 r.
1dzień świątecznyŚWIĘTO PRACY
2koszliśćbutelkapapierza 01.05
3dzień świątecznyŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
4sobota
5niedziela
6koszliśćpuszkaza 03.05
7koszliśćpuszka
8koszliśćpuszka
9koszliśćpuszka
10koszliśćpuszka
11sobota
12niedziela
13koszliśćbutelkapapier
14koszliśćbutelkapapier
15koszliśćbutelkapapier
16koszliśćbutelkapapier
17koszliśćbutelkapapier
18sobota
19niedziela
20koszliśćpuszka
21koszliśćpuszka
22koszliśćpuszka
23koszliśćpuszka
24koszliśćpuszka
25sobota
26niedziela
27koszliśćbutelkapapier
28koszliśćbutelkapapier
29koszliśćbutelkapapier
30dzień świątecznyBOŻE CIAŁO
31koszliśćbutelkapapierza 30.05

UWAGA !

Odbiór odpadów szklanych z pojemników 1100 l. będzie odbywać się w każdy piątek w tygodniach odbioru szkła


AKCJA WYSTAWKA

13.04.2024 i 19.10.2024


ODBIÓR CHOINEK

12.01.2024 i 02.02.2024


Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. przypomina o uruchomionym systemie identyfikacji odbieranych odpadów za pomocą kodów kreskowych. Kody kreskowe oraz dodatkowe worki na odpady zbierane w sposób selektywny można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2 lub w Oddziale Oczyszczania Miasta przy ul. Polnej 1. Worki/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów bez naklejki z kodem kreskowym nie będą odbierane.

Pojemniki bez naklejek oraz odpady poza oznakowanym pojemnikiem nie będą odbierane. Będzie to mogło nastąpić za dodatkową opłatą jako odrębne zlecenie zgodnie z Uchwałą Nr VIII/67/2020 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 września 2020 r.

Na papier, tworzywa sztuczne i odpady biodegradowalne można pobrać worki o pojemności 120 l. Są one dostępne w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2 oraz na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 1. Worki na szkło mają pojemność 80 l i nie ma możliwości pozyskania większych.

W dniu wywozu do godz. 7.00 worki z odpadami biodegradowalnymi należy wystawić przy drodze publicznej na granicy posesji.

Kody kreskowe oraz dodatkowe worki na odpady zbierane w sposób selektywny można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2 lub w Oddziale Oczyszczania Miasta przy ul. Polnej 1.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 1 przyjmuje NIEODPŁATNIE od poniedziałku do piatku, w godz. 8.00-15.00 oraz w soboty w godz. 8.00-13.00 następujące odpady:
♦ papier
♦ szkło
♦ metale
♦ tworzywa sztuczne
♦ odpady opakowaniowe wielomateriałowe
♦ bioodpady
♦ meble i inne odpady wielkogabarytowe
♦ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
♦ przeterminowane leki i chemikalia
♦ zużyte baterie i akumulatory
♦ zużyte opony (w ilości do 4 sztuk rocznie)
♦ odpady niebezpieczne
♦ odpady tekstyliów i odieży
♦ odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie przekraczającej 1000 kg raz w roku przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub mogą być odebrane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej przez przedsiębiorcę w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odbiór powyżej ustalonej normy odbywa się na indywidualne zgłoszenie, na koszt właściciela nieruchomości.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w roku w ramach Akcji Wystawka. W przypadku konieczności pozbycia się tych odpadów w innym terminie, należy dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nieodpłatne przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dotyczy odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenów gospodarstw domowych oraz nieruchomości mieszanych.

Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz spoza terenu Gminy Polanica-Zdrój przyjmowane są zgodnie z cennikiem przyjęcia na Punkt Przeładunkowy Odpadów Komunalnych.

Dostarczane odpady muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.