Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Sprzedaż działki
MZK

Polanica-Zdrój, dn. 04.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie § 23.2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r z późn. zm. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(tj. Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż

L.p.Nazwa środka trwałegoPowierzchniaDodatkowe informacje
1Działka nr 106/13
Działka nr 106/5
0,2783 ha
0,0771 ha
Nr księgi wieczystej
SW1K/00050651/2

I INFORMACJE OGÓLNE
W terminie składania ofert, tj. do dnia 04.09.2015 r., godz. 10:00 do Sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, wpłynęła 1 (jedna) oferta.
Otwarcie odbyło się w tym samym dniu o godz. 10:30
Z udziału w postępowaniu nie odrzucono ofert.

II WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W wyniku oceny oferty dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (cena BRUTTO – 100 %) Zamawiający dokonuje sprzedaży środka trwałego w przedmiotowym postępowaniu następującym Oferentom:

Nr ofertyNazwa wykonawcyWartość zadaniaKryterium
oceny
Cena
 [pkt] 
1Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
POLONIA LS Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 7, 57-300 Kłodzko
231 500,00 zł
BRUTTO
Cena100

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (cena BRUTTO – 100 pkt).
Powyższe zawiadomienia, w stosunku do Wykonawców, których ofertę wybrano jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy.

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój 17.07.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000

Zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż

L.p.Nazwa środka trwałegoPowierzchniaDodatkowe informacje
1Działka nr 106/13
Działka nr 106/5
0,2783 ha
0,0771 ha
Nr księgi wieczystej
SW1K/00050651/2

 1. Wymienione w zestawieniu nieruchomości są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
 2. Sprzedający nie przewiduje sprzedaży pojedynczych działek będących przedmiotem postępowania.
 3. Sprzedający nie przewiduje przekazania w użytkowanie wieczystego przedmiotu sprzedaży.
 4. Cena wywoławcza: 231 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy zł 00/100).
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Kryteria oceny ofert: Cena brutto 100%.
 7. Oferta z najwyższą ceną zostanie przyjęta jako najkorzystniejsza.
 8. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza.
 9. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium:
  9.1. Wadium w wysokości: 23 000,00 zł, (słownie: dwadzieścia trzy tysiące zł 00/100), należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich, w terminie do dnia 01.09.2015 do godz. 15:00.
  9.2. Wadium należy wpłacać na konto Bank PKO SA o/Polanica-Zdrój nr 51 1240 6713 1111 0000 5618 4206
  9.3. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
  9.4. Wadium złożone przez Uczestników, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
  9.5. Wadium złożone przez Uczestnika zostanie zaliczone na poczet ceny.
  9.6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
  a) żaden z Uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
  b) Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 10. Przy wpłynięciu oferty o takiej samej cenie oferenci zostaną poproszeniu o złożenie dodatkowej oferty aż do wyłonienia nabywcy (bez ogłaszania następnego przetargu).
 11. W celu sprawdzenia i obejrzenia przeznaczonych do sprzedaży działek należy zgłosić się do Oddziału Oczyszczania Miasta przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju
 12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  Ryszard Lis tel. 74 865 17 80, fax 74 865 17 70
  Tomasz Bloch tel. 74 868 14 84, fax: 74 868 14 84
 13. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:
  a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  b) oferowaną cenę (wzór formularza oferty załącznik nr 1),
  c) oświadczenie Uczestnika, że zapoznał się z przedmiotem sprzedaży,
  d) kserokopię dowodu wpłaty wadium.
 14. Oferty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdroju do dnia 04.09.2015 r. do godz. 10:00
 15. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
 16. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.09.2015 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej.
 17. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.
 18. Termin związania ofertą – 30 dni.
 19. Koperta zawierająca ofertę i pozostałe dokumenty opisane w punkcie 13, powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem:
  OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
  NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 04.09.2015 GODZ. 10:00
 20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 21. Umowa kupna - sprzedaży zostanie zawarta z kupującym po wybraniu oferty najkorzystniejszej przy udziale Notariusza.
 22. Sprzedający ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Załącznik nr 1 - Formularz Oferty