Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej 2
MZK

Polanica-Zdrój, 19.02.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

DO POBRANIA INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
W PLIKU PDF PODPISANY CYFROWO

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o informuje że:

Ustny przetarg nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy–Zdroju dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00074437/0 zakończył się wynikiem negatywnym

Termin i miejsce przetargu: 14 luty 2024 r. (godz. 12:00), siedziba Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju sp. z o.o (sala konferencyjna – parter)

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 010 000 zł (słownie: milion dziesięć tysięcy złotych)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: nie dotyczy.

Nabywca nieruchomości: nie dotyczy.


Prezes Zarządu
    Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 23.01.2024 r.

OGŁOSZENIE
O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SPACEROWEJ 2 W POLANICY–ZDROJU
(SW1K/00074437/0)

DO POBRANIA PEŁNE OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W PLIKU PDF PODPISANY CYFROWO

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedającym i organizatorem przetargu jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy – Zdroju sp. z o.o. (dalej:
  MZK, Sprzedający), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem: 0000253420,
  posiadająca numer NIP: 8831771000, numer REGON: 020206230, reprezentowana zgodnie z zasadami
  ujawnionymi w KRS przez prezesa jednoosobowego zarządu. Wyłącznym wspólnikiem MZK pozostaje Gmina
  Polanica–Zdrój, posiadająca całość udziałów.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy
  - Zdroju (57-320), zwanej dalej: Nieruchomością, będącej własnością Sprzedającego i dotychczasową
  siedzibą MZK. Niniejszy dokument określa zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego
  nieograniczonego (zwanego dalej: przetargiem lub licytacją) na sprzedaż Nieruchomości.
 3. Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), ustawie z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.; dalej: GospNierU) oraz aktom wykonawczych do ww. ustaw. Zgodnie z 
  art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.; dalej: GmSamU) mieniem
  komunalnym jest m. in. mienie gminnych osób prawnych. Zgodnie z art. 45 GmSamU podmioty mienia
  komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych,
  przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach, zaś zgodnie z art. 50 ust. 1 GmSamU
  obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej
  staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. Celem
  zagwarantowania przejrzystości i poprawności niniejszego postępowania Nieruchomość jest zbywana w 
  trybie ustnego nieograniczonego przetargu, na zasadach określonych niniejszym ogłoszeniem (zwanym
  dalej: Ogłoszeniem).
 4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje trzyosobowa Komisja Przetargowa (zwana
  dalej: Komisją Przetargową lub Komisją) powołana przez Sprzedającego. Sprzedający wskazuje
  przewodniczącego Komisji Przetargowej.
 5. Zgodnie z uchwałą nr XII/124/2022 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dn. 28 grudnia 2022 r. w sprawie
  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Polanica Zdrój (Dz. Urz. Woj.
  Doln. z 2023 r., poz. 209) Nieruchomość leży w granicach obszaru zdegradowanego oraz obszaru
  rewitalizacji. Zgodnie z § 2 przywołanej uchwały: „Ustanawia się na rzecz miasta Polanica – Zdrój prawo
  pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji”.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MZK zobowiązało zarząd MZK do zbycia Nieruchomości, a Rada
  Nadzorcza MZK wyraziła zgodę na zbycie Nieruchomości za określeniem minimalnej ceny sprzedaży.
  Sprzedaż Nieruchomości nie jest zatem uzależniona od przyszłego, uprzedniego pozyskania przez
  Sprzedającego zgód korporacyjnych (zgody te zostały wydane).
 7. Niniejsze postępowanie prowadzi się w języku polskim. Komunikacja ze Sprzedającym w związku z 
  ogłoszonym przetargiem odbywa się wyłącznie w formie pisemnej (na adres siedziby MZK: ul. Spacerowa 2,
  57-320 Polanica – Zdrój) albo mailowo na adres: marcin.moskal@mzk-polanica.pl
 8. Sprzedający oświadcza, że czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem niniejszego
  postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
 9. Sprzedający może unieważnić lub odwołać niniejsze postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn.
  W razie skorzystania przez Sprzedającego z uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
  zgłaszającym uczestnictwo w przetargu nie przysługują z tego tytułu wobec MZK żadne roszczenia ani
  obecnie, ani w przyszłości.
II. OPIS NIERUCHOMOŚCI. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI.
 1. Stan prawny Nieruchomości jest uregulowany. Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi dla Nieruchomości księgę
  wieczystą nr SW1K/00074437/0 (dział III oraz dział IV są wolne od wpisów). Nieruchomość stanowi działkę
  ewidencyjną 129/2 o obszarze 0,0656 ha i jest zabudowana niepodpiwniczonym budynkiem użytkowym o 
  funkcji administracyjno – biurowej (kondygnacje w części głównej: parter, piętro; przybudówka: parter) oraz
  budynkiem garażowym wolnostojącym. Kształt działki zbliżony do prostokąta, powierzchnia gruntu
  wyrównana, zagospodarowana (parking utwardzony kostką brukową betonową, chodnik, teren zieleni
  urządzonej). Nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą publiczną (dojazd do działki drogą utwardzoną
  kostką brukową betonową) i jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie: sieć
  elektryczna, sieć wodno – kanalizacyjna, sieć gazowa w granicy działki). Nieruchomość jest objęta uchwałą
  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju Nr XXXI/193/09 z dn. 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2009 r., poz.
  2510) i położona jest na terenie oznaczonym jako MW/U 10 – mieszkalnictwo o charakterze
  wielorodzinnym oraz usługi komercyjne.
 2. Budynek użytkowy: pow. zabudowy 209,36 m2, pow. użytkowa 262,59 m2, kubatura 1147,20 m3. Budynek
  użytkowy został wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, stropy prefabrykowane,
  częściowo drewniane. Stropodach nad częścią główną w konstrukcji drewnianej pokryty blachą trapezową.
  Stolarka drzwiowa w większości drewniana, drzwi wejściowe PCV, stolarka okienna PCV. Podłogi w 
  korytarzach wykończone płytkami, w pomieszczeniach biurowych podłogi wykończone panelami lub pokryte
  wykładziną. Pomieszczenia w budynku w bardzo dobrym stanie technicznym, wykończone materiałami dobrej
  jakości. Układ pomieszczeń funkcjonalny. Na parterze znajduje się biuro obsługi klienta, pomieszczenia
  biurowe, sala konferencyjna. Na piętrze znajduje się sekretariat, gabinet zarządu, pomieszczenia biurowe i 
  socjalne. Budynek ocieplony styropianem, elewacja pokryta tynkiem mineralnym. Budynek wyposażony w 
  instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, ogrzewanie CO z lokalnej kotłowni. Stan techniczny budynku
  bardzo dobry, powierzchnia użytkowa korzystna.
 3. Budynek garażowy: pow. użytkowa ok. 30 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z 
  cegieł, stropodach drewniany, kryty papą.
 4. Potencjał i otoczenie: ze względu na planowaną inwestycję rozbudowy deptaka na ul. Bystrzyckiej w Polanicy
  – Zdroju potencjał inwestycyjny Nieruchomości zwiększył się. Budynek użytkowy można zaadaptować na
  pensjonat lub aparthotel. Najbliższe otoczenie Nieruchomości to Przedszkole Publiczne nr 1 oraz plac zabaw,
  gęsta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz jednorodzinna, zabudowa związana z obsługą ruchu
  turystycznego (pensjonaty, wille, apartamenty, pokoje gościnne, obiekty turystyczne oraz handlowo –
  usługowe). Okolica atrakcyjna i zadbana.
 5. Nie została wydana decyzja administracyjna ani orzeczenie sądu i nie toczy się postępowanie przed
  jakimkolwiek organem i sądem, w tym postępowanie egzekucyjne, postępowanie upadłościowe,
  postępowanie restrukturyzacyjne lub inne mogące mieć wpływ na nabycie Nieruchomości.
 6. Nieruchomość wolna jest od praw rzeczowych ograniczonych, zadłużeń, ciężarów, zajęć i obciążeń,
  ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw i roszczeń osób trzecich, w tym nie jest przedmiotem umowy
  zobowiązującej do sprzedaży, umowy warunkowej lub przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z osobami
  trzecimi.
 7. Sprzedający nie ma zaległości w płatności podatku od nieruchomości, jak również w płatnościach wszelkich
  innych zobowiązań publicznoprawnych.
 8. Nieruchomość nie stanowi przedmiotu umowy najmu ani umowy użyczenia zawartej z osobami trzecimi.
 9. Sprzedający dopuszcza możliwość oględzin Nieruchomości. Chęć uczestnictwa w oględzinach
  Nieruchomości należy zgłosił mailowo na adres marcin.moskal@mzk-polanica.pl w nieprzekraczalnym
  terminie do dnia 05.02.2024 r.
III. CENA WYWOŁAWCZA (CENA MINIMALNA)
 1. Cena wywoławcza wynosi 1 010 000 zł (słownie: milion dziesięć tysięcy złotych).
 2. Przedmiot transakcji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU.
 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub osoby prawne, o ile spełnią warunki określone w 
  niniejszym Ogłoszeniu. Sprzedający nie dopuszcza wspólnego nabycia Nieruchomości przez kilka
  podmiotów (za wyjątkiem małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej).
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. dokonanie wpłaty wadium w wysokości 50.500,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych)
   w nieprzekraczalnym terminie do dn. 13.02.2024 r. wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek
   bankowy o numerze: 19 1020 3668 0000 5102 0463 0747 oraz
  2. złożenie pisemnego (sporządzonego w języku polskim) i kompletnego zgłoszenia udziału w 
   przetargu w terminie i miejscu podanym w niniejszym Ogłoszeniu (z obowiązkowym, pod rygorem
   niedopuszczenia do przetargu, wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
   ogłoszenia).
 3. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy
  Sprzedającego. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
  nabycia Nieruchomości, zaś pozostałym zwrócone niezwłocznie w kwocie nominalnej, bez odsetek, nie
  później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku odwołania albo
  unieważnienia przetargu zwrot wpłaconego wadium w kwocie nominalnej, bez odsetek, następuje także nie
  później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz
  Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników dopuszczonych do przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę
  wywoławczą.
 4. W przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w 
  związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej do przetargu
  przystępują oboje małżonkowie, a jedno z nich może przystąpić do przetargu, o ile: posiada notarialne
  pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej albo notarialną zgodę drugiego małżonka na
  nabycie Nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego albo o ile oświadczy, że zakup
  Nieruchomości będzie dokonywany z majątku osobistego (stosowne dokumenty należy załączyć do
  zgłoszenia, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu).Osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim,
  w którym pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa zobowiązana jest załączyć do zgłoszenia
  dokument świadczący o istnieniu tej rozdzielności (pod rygorem niedopuszczenia do przetargu).
 5. W przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest osoba prawna do zgłoszenia
  należy załączyć (pod rygorem niedopuszczenia do przetargu) potwierdzoną za zgodność z oryginałem
  uchwałę wspólników bądź akcjonariuszy albo walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej wyrażającą zgodę
  na wzięcie udziału w przetargu i zawarcie umowy w razie jego wygrania.
 6. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub podmiotów zarejestrowanych
  w KRS do zgłoszenia należy załączyć (odpowiednio) aktualny na dzień zgłoszenia wydruk informacji KRS
  albo wypis z CEIDG.
 7. W przypadku pełnomocnika do zgłoszenia należy załączyć aktualny dokument umocowania, uprawniający
  pełnomocnika do dokonania zgłoszenia w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy za wylicytowaną
  cenę (pełnomocnictwo szczególne w formie aktu notarialnego). Pełnomocnictwo udzielone przed notariuszem
  za granicą powinno posiadać klauzulę apostille.
 8. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
  przysięgłego.
 9. Kopie dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
 10. Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu osób posiadających status cudzoziemca po spełnieniu przez
  nich warunków określonych w ustawie z dn. 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
  cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), o ile są obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron
  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej. Oświadczenie o statusie
  cudzoziemca, uzyskane zezwolenie lub promesę albo podstawę zwolnienia z ich uzyskiwania należy określić
  i załączyć do zgłoszenia (pod rygorem niedopuszczenia do przetargu).
 11. Zgłoszenie udziału w przetargu składa się w siedzibie Sprzedającego w dniu przetargu, tj. w dn.
  14.02.2024r., w godzinach od 9:00 do 10:30, w Sekretariacie na I piętrze pokój nr 9. Zgłoszenie składane
  po czasie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie zostanie przyjęte. Przyjęcie zgłoszenia
  wymaga stosownej adnotacji przewodniczącego Komisji Przetargowej, ze wskazaniem godziny
  przyjęcia. UWAGA: Przyjęte zgłoszenie nie podlega uzupełnieniu.
 12. Komisja Przetargowa dokonuje weryfikacji formalnoprawnej przyjętych zgłoszeń przed rozpoczęciem
  przetargu. Rozpoczęcie przetargu nastąpi o godz. 12.00 w siedzibie Sprzedającego (sala
  konferencyjna).
 13. Komisja Przetargowa nie dopuści uczestniczka do przetargu w przypadku:
  1. niewniesienia wadium (w tym: w przewidzianej wysokości) lub nieterminowego jego wniesienia,
  2. złożenia niekompletnego zgłoszenia do udziału w przetargu, w tym złożenia go z pominięciem
   przewidzianego formularza,
  3. braku możliwości stwierdzenia tożsamości uczestnika przetargu (lub pełnomocnika),
  4. stawienia się po otwarciu przetargu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej.
V. ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZETARGU.
 1. Przetarg rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Sprzedającego (sala konferencyjna). Wyklucza się
  obecność osób towarzyszących lub osób trzecich (tj. innych niż zgłaszający udział w przetargu, członkowie
  Komisji Przetargowej oraz przedstawiciele Sprzedającego).
 2. Uczestnicy obecni na sali zobowiązani są do okazania członkom Komisji Przetargowej dowodu osobistego
  lub paszportu (pod rygorem niedopuszczenia do przetargu). Komisja Przetargowa może żądać do wglądu
  oryginałów dokumentów, które zostały załączone do zgłoszenia w formie kopii (pod rygorem niedopuszczenia
  do przetargu).
 3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, przewodniczący Komisji Przetargowej:
  1. otwiera przetarg i podaje informacje dotyczące jego przedmiotu,
  2. podaje imiona i nazwiska albo nazwy uczestników przetargu, którzy wnieśli wadium i zostali dopuszczeni
   do przetargu (zwanych dalej uczestnikami przetargu),
  3. podaje zwięźle przyczyny niedopuszczenia pozostałych zgłaszających do przetargu (prosząc o 
   opuszczenie sali, o ile są obecni),
  4. podaje wysokość minimalnego postąpienia, tj. 1 % ceny wywoławczej (10.100,00, słownie: dziesięć
   tysięcy sto złotych)
 4. Przewodniczący Komisji Przetargowej może usunąć z sali, po uprzednim przywołaniu do porządku, osoby
  zachowujące się w sposób naruszający ten porządek. Po otwarciu przetargu na sali obowiązuje zakaz
  korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Przewodniczący informuje uczestników przetargu, że:
  1. zwycięzca przetargu będzie związany jego wynikiem,
  2. po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 6. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma
  dalszych postąpień.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
  zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę
  (przybicie) i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę osoby, która przetarg wygrała.
  Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży Nieruchomości.
 9. Przewodniczący Komisji informuje o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z 
  uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej powiększonej o co najmniej jedno postąpienie albo
  nikt nie został dopuszczony do przetargu albo Sprzedający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w pkt
  I.8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym także wówczas, gdy nikt do niego nie przystąpił
  (brak zgłoszeń).
 10. W dniu przetargu zakończonego wynikiem pozytywnym (przybiciem) Komisja Przetargowa sporządza
  pisemny, skrócony protokół z jego przebiegu, w którym wskazuje się przedmiot przetargu, osiągniętą cenę
  oraz dane zwycięzcy przetargu wraz z jego zobowiązaniem do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości za
  tę cenę i na zasadach wynikających z niniejszego Ogłoszenia. Protokół podpisują członkowie Komisji
  Przetargowej oraz nabywca Nieruchomości wyłoniony w przetargu.
 11. W terminie dwóch dni od dnia zamknięcia przetargu Komisja sporządza pisemny protokół z przebiegu
  przetargu, który zatwierdza Sprzedający. W treści protokołu wskazuje się w szczególności rozstrzygnięcia
  Komisji Przetargowej, o których mowa ust. 3 lit. b i c powyżej, cenę osiągniętą w przetargu oraz dane
  zwycięzcy przetargu (jeśli dotyczy) albo przyczyny zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Rozstrzygnięcia Komisji Przetargowej zapadają większością głosów. Interpretacja przepisów niniejszego
  Ogłoszenia pozostaje wyłącznym uprawnieniem Komisji Przetargowej.
VI. ZASADY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
 1. Kupujący ponosi wszystkie koszty związane z zakupem nieruchomości, w tym należności publicznoprawne
  oraz koszty opłat sądowych (wieczystoksięgowych) i opłat za czynności notarialne (w tym: z tytułu złożenia
  pieniędzy do depozytu notarialnego). Wobec konieczności zawarcia notarialnej, warunkowej umowy
  sprzedaży Nieruchomości, a następnie (tj. w przypadku niezrealizowania przez miasto Polanica – Zdrój prawa
  pierwokupu) umowy przenoszącej własność Nieruchomości – Kupujący, w terminie 3 dni roboczych od dnia
  ogłoszenia wyniku przetargu (dnia zamknięcia przetargu), wskaże Sprzedającemu notariusza w Kłodzku,
  przed którym ww. czynności notarialne zostaną dokonane (z poszanowaniem zasad sprzedaży wynikających
  z niniejszego ogłoszenia), a MZK zweryfikuje wybór Kupującego. W braku akceptacji wyboru Kupującego lub
  na wypadek niedokonania tego wyboru w przewidzianym ku temu terminie - prawo wskazania notariusza
  przysługuje Sprzedającemu. Dokładny termin każdej czynności notarialnej (data, miejsce, godzina)
  ustala Sprzedający w porozumieniu z notariuszem i o tak ustalonym terminie informuje Kupującego
  na wskazany przez niego w zgłoszeniu adres mailowy.
 2. Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w dn. 14.03.2024r. Nieprzystąpienie do zawarcia
  umowy (niestawienie się we wskazanym miejscu i terminie celem jej zawarcia) lub uchylenie się od jej
  zawarcia uprawni Sprzedającego do odstąpienia od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i zatrzymania
  wadium, bez odrębnych wezwań.
 3. W warunkowej umowie sprzedaży strony oświadczą, że w przypadku, gdy miasto Polanica – Zdrój (Burmistrz
  Polanicy – Zdroju) nie wykona prawa pierwokupu, przeniesienie na Kupującego własności Nieruchomości
  nastąpi w terminie trzech tygodni od dnia:
  1. otrzymania zawiadomienia o niewykonaniu prawa pierwokupu albo
  2. upływu terminu na wykonanie prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 110 ust. 2 GospNierU.
   14. W przypadku wykonania prawa pierwokupu wadium zostanie zwrócone Kupującemu niezwłocznie w 
   kwocie nominalnej, bez odsetek, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wykonania prawa
   pierwokupu. O dochowaniu terminu decyduje dzień obciążenia rachunku bankowego Sprzedającego.
 4. W przypadku niewykonania prawa pierwokupu cena sprzedaży zostanie zapłacona przez Kupującego nie
  później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność (na wskazany mu mailowo
  rachunek bankowy Sprzedającego albo do depozytu notarialnego, celem wypłaty w dniu podpisania umowy
  przenoszącej własność). Niedotrzymanie warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
  nieprzystąpienie do zawarcia umowy lub uchylenie się od jej zawarcia w inny sposób uprawni Sprzedającego
  do odstąpienia od zawarcia umowy bez odrębnych wezwań i spowoduje przepadek wadium.
 5. UWAGA! Niezależnie od daty zawarcia umowy przenoszącej własność wydanie Nieruchomości
  nastąpi do dnia 31.12.2024 r. W treści umowy przenoszącej własność i w zakresie obowiązku wydania
  Nieruchomości do dnia 31.12.2024 r. Sprzedający podda się egzekucji z aktu notarialnego (art. 777 §
  1 pkt 4 ustawy z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
  1550 ze zm.).
 6. Cena sprzedaży Nieruchomości nie obejmuje rzeczy ruchomych, niestanowiących jej części składowych i 
  niezwiązanych z nią w sposób trwały, w szczególności nie obejmuje wyposażenia biurowego znajdującego
  się w Nieruchomości według stanu z daty ogłoszenia przetargu. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo
  do pozostawienia w Nieruchomości rzeczy ruchomych, o których mowa w zdaniu poprzedzających, wedle
  swego uznania. Kupujący nie może uzależniać wydania mu Nieruchomości od opróżnienia jej z jakichkolwiek
  rzeczy ruchomych, a Nieruchomość uznaje się za wydaną już w dacie zgłoszenia przez Sprzedającego
  gotowości jej wydania (co Sprzedający uczyni w formie pisemnej, listem poleconym, uznawanym za
  doręczony Kupującemu w ósmym dniu od dnia pierwszej próby doręczenia mu przesyłki pocztowej).


Prezes Zarządu
    Jacek Tyniec