Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej 2 - przetarg nr 2
Wynik przetargu
MZK
Polanica-Zdrój, 08.03.2024 r.
INFORMACJA NR 3
Informacja o zmianie zapisów postępowania


DO POBRANIA INFORMACJA NR 3 W PLIKU PDF PODPISANY CYFROWO

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o informuje że, w nawiązaniu do ustnego przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy–Zdroju dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00074437/0. Wprowadza zmiany w treści SWIZ:

 1. Dział II pkt 9, otrzymuje brzmienie:
  „Sprzedający dopuszcza możliwość oględzin Nieruchomości. Chęć uczestnictwa w oględzinach Nieruchomości należy zgłosił mailowo na adres marcin.moskal@mzk-polanica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2024 r.”
 2. Dział IV pkt. 2, otrzymuje brzmienie:
  „Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. dokonanie wpłaty wadium w wysokości 50.500,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dn. 09.04.2024 r. wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy o numerze: 19 1020 3668 0000 5102 0463 0747 oraz
  2. złożenie pisemnego (sporządzonego w języku polskim) i kompletnego zgłoszenia udziału w przetargu w terminie i miejscu podanym w niniejszym Ogłoszeniu (z obowiązkowym, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).”
 3. Dział IV pkt. 11, otrzymuję brzmienie:
  „Zgłoszenie udziału w przetargu składa się w siedzibie Sprzedającego w dniu przetargu, tj. w dn. 10.04.2024 r., w godzinach od 9:00 do 11:30, w Sekretariacie na I piętrze pokój nr 9. Zgłoszenie składane po czasie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie zostanie przyjęte. Przyjęcie zgłoszenia wymaga stosownej adnotacji przewodniczącego Komisji Przetargowej, ze wskazaniem godziny przyjęcia. UWAGA: Przyjęte zgłoszenie nie podlega uzupełnieniu.”
 4. Dział V pkt. 1 , otrzymuje brzmienie:
  „Przetarg rozpocznie się 10.04.2024r o godz. 12.30 w siedzibie Sprzedającego (sala konferencyjna). Wyklucza się obecność osób towarzyszących lub osób trzecich (tj. innych niż zgłaszający udział w przetargu, członkowie Komisji Przetargowej oraz przedstawiciele Sprzedającego).”
 5. Dział VI pkt.2, otrzymuje brzmienie:
  „Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w dn. 21.05.2024r. Nieprzystąpienie do zawarcia umowy (niestawienie się we wskazanym miejscu i terminie celem jej zawarcia) lub uchylenie się od jej zawarcia uprawni Sprzedającego do odstąpienia od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i zatrzymania wadium, bez odrębnych wezwań.”
Prezes Zarządu
  Jacek Tyniec
MZK
Polanica-Zdrój, 20.02.2024 r.
OGŁOSZENIE NR 2
O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SPACEROWEJ 2 W POLANICY–ZDROJU
(SW1K/00074437/0)


DO POBRANIA PEŁNE OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W PLIKU PDF PODPISANY CYFROWO

I. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Sprzedającym i organizatorem przetargu jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o. (dalej: MZK, Sprzedający), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem: 0000253420, posiadająca numer NIP: 8831771000, numer REGON: 020206230, reprezentowana zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS przez prezesa jednoosobowego zarządu. Wyłącznym wspólnikiem MZK pozostaje Gmina Polanica–Zdrój, posiadająca całość udziałów.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdroju (57-320), zwanej dalej: Nieruchomością, będącej własnością Sprzedającego i dotychczasową siedzibą MZK. Niniejszy dokument określa zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (zwanego dalej: przetargiem lub licytacją) na sprzedaż Nieruchomości.
 3. Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), ustawie z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.; dalej: GospNierU) oraz aktom wykonawczych do ww. ustaw. Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.; dalej: GmSamU) mieniem komunalnym jest m. in. mienie gminnych osób prawnych. Zgodnie z art. 45 GmSamU podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach, zaś zgodnie z art. 50 ust. 1 GmSamU obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. Celem zagwarantowania przejrzystości i poprawności niniejszego postępowania Nieruchomość jest zbywana w trybie ustnego nieograniczonego przetargu, na zasadach określonych niniejszym ogłoszeniem (zwanym dalej: Ogłoszeniem).
 4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje trzyosobowa Komisja Przetargowa (zwana dalej: Komisją Przetargową lub Komisją) powołana przez Sprzedającego. Sprzedający wskazuje przewodniczącego Komisji Przetargowej.
 5. Zgodnie z uchwałą nr XII/124/2022 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dn. 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Polanica Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r., poz. 209) Nieruchomość leży w granicach obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Zgodnie z § 2 przywołanej uchwały: „Ustanawia się na rzecz miasta Polanica–Zdrój prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji”.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MZK zobowiązało zarząd MZK do zbycia Nieruchomości, a Rada Nadzorcza MZK wyraziła zgodę na zbycie Nieruchomości za określeniem minimalnej ceny sprzedaży. Sprzedaż Nieruchomości nie jest zatem uzależniona od przyszłego, uprzedniego pozyskania przez Sprzedającego zgód korporacyjnych (zgody te zostały wydane).
 7. Niniejsze postępowanie prowadzi się w języku polskim. Komunikacja ze Sprzedającym w związku z ogłoszonym przetargiem odbywa się wyłącznie w formie pisemnej (na adres siedziby MZK: ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój) albo mailowo na adres: marcin.moskal@mzk-polanica.pl
 8. Sprzedający oświadcza, że czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
 9. Sprzedający może unieważnić lub odwołać niniejsze postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn. W razie skorzystania przez Sprzedającego z uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zgłaszającym uczestnictwo w przetargu nie przysługują z tego tytułu wobec MZK żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.

II. OPIS NIERUCHOMOŚCI. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI
 1. Stan prawny Nieruchomości jest uregulowany. Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi dla Nieruchomości księgę wieczystą nr SW1K/00074437/0 (dział III oraz dział IV są wolne od wpisów). Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną 129/2 o obszarze 0,0656 ha i jest zabudowana niepodpiwniczonym budynkiem użytkowym o funkcji administracyjno – biurowej (kondygnacje w części głównej: parter, piętro; przybudówka: parter) oraz budynkiem garażowym wolnostojącym. Kształt działki zbliżony do prostokąta, powierzchnia gruntu wyrównana, zagospodarowana (parking utwardzony kostką brukową betonową, chodnik, teren zieleni urządzonej). Nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą publiczną (dojazd do działki drogą utwardzoną kostką brukową betonową) i jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie: sieć elektryczna, sieć wodno – kanalizacyjna, sieć gazowa w granicy działki). Nieruchomość jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Nr XXXI/193/09 z dn. 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2009 r., poz. 2510) i położona jest na terenie oznaczonym jako MW/U 10 – mieszkalnictwo o charakterze wielorodzinnym oraz usługi komercyjne.
 2. Budynek użytkowy: pow. zabudowy 209,36 m2, pow. użytkowa 262,59 m2, kubatura 1147,20 m3. Budynek użytkowy został wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, stropy prefabrykowane, częściowo drewniane. Stropodach nad częścią główną w konstrukcji drewnianej pokryty blachą trapezową. Stolarka drzwiowa w większości drewniana, drzwi wejściowe PCV, stolarka okienna PCV. Podłogi w korytarzach wykończone płytkami, w pomieszczeniach biurowych podłogi wykończone panelami lub pokryte wykładziną. Pomieszczenia w budynku w bardzo dobrym stanie technicznym, wykończone materiałami dobrej jakości. Układ pomieszczeń funkcjonalny. Na parterze znajduje się biuro obsługi klienta, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna. Na piętrze znajduje się sekretariat, gabinet zarządu, pomieszczenia biurowe i socjalne. Budynek ocieplony styropianem, elewacja pokryta tynkiem mineralnym. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, ogrzewanie CO z lokalnej kotłowni. Stan techniczny budynku bardzo dobry, powierzchnia użytkowa korzystna.
 3. Budynek garażowy: pow. użytkowa ok. 30 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegieł, stropodach drewniany, kryty papą.
 4. Potencjał i otoczenie: ze względu na planowaną inwestycję rozbudowy deptaka na ul. Bystrzyckiej w Polanicy-Zdroju potencjał inwestycyjny Nieruchomości zwiększył się. Budynek użytkowy można zaadaptować na pensjonat lub aparthotel. Najbliższe otoczenie Nieruchomości to Przedszkole Publiczne nr 1 oraz plac zabaw, gęsta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz jednorodzinna, zabudowa związana z obsługą ruchu turystycznego (pensjonaty, wille, apartamenty, pokoje gościnne, obiekty turystyczne oraz handlowo-usługowe). Okolica atrakcyjna i zadbana.
 5. Nie została wydana decyzja administracyjna ani orzeczenie sądu i nie toczy się postępowanie przed jakimkolwiek organem i sądem, w tym postępowanie egzekucyjne, postępowanie upadłościowe, postępowanie restrukturyzacyjne lub inne mogące mieć wpływ na nabycie Nieruchomości.
 6. Nieruchomość wolna jest od praw rzeczowych ograniczonych, zadłużeń, ciężarów, zajęć i obciążeń, ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw i roszczeń osób trzecich, w tym nie jest przedmiotem umowy zobowiązującej do sprzedaży, umowy warunkowej lub przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z osobami trzecimi.
 7. Sprzedający nie ma zaległości w płatności podatku od nieruchomości, jak również w płatnościach wszelkich innych zobowiązań publicznoprawnych.
 8. Nieruchomość nie stanowi przedmiotu umowy najmu ani umowy użyczenia zawartej z osobami trzecimi.
 9. Sprzedający dopuszcza możliwość oględzin Nieruchomości. Chęć uczestnictwa w oględzinach Nieruchomości należy zgłosił mailowo na adres marcin.moskal@mzk-polanica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2024 r.

III. CENA WYWOŁAWCZA (CENA MINIMALNA)
 1. Cena wywoławcza wynosi 1 010 000 zł (słownie: milion dziesięć tysięcy złotych).
 2. Przedmiot transakcji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU
 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub osoby prawne, o ile spełnią warunki określone w niniejszym Ogłoszeniu. Sprzedający nie dopuszcza wspólnego nabycia Nieruchomości przez kilka podmiotów (za wyjątkiem małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej).
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. dokonanie wpłaty wadium w wysokości 50.500,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dn. 12.03.2024 r. wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy o numerze: 19 1020 3668 0000 5102 0463 0747 oraz
  2. złożenie pisemnego (sporządzonego w języku polskim) i kompletnego zgłoszenia udziału w przetargu w terminie i miejscu podanym w niniejszym Ogłoszeniu (z obowiązkowym, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
 3. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości, zaś pozostałym zwrócone niezwłocznie w kwocie nominalnej, bez odsetek, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku odwołania albo unieważnienia przetargu zwrot wpłaconego wadium w kwocie nominalnej, bez odsetek, następuje także nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników dopuszczonych do przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 4. W przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej do przetargu przystępują oboje małżonkowie, a jedno z nich może przystąpić do przetargu, o ile: posiada notarialne pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej albo notarialną zgodę drugiego małżonka na nabycie Nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego albo o ile oświadczy, że zakup Nieruchomości będzie dokonywany z majątku osobistego (stosowne dokumenty należy załączyć do zgłoszenia, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu).Osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, w którym pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa zobowiązana jest załączyć do zgłoszenia dokument świadczący o istnieniu tej rozdzielności (pod rygorem niedopuszczenia do przetargu).
 5. W przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest osoba prawna do zgłoszenia należy załączyć (pod rygorem niedopuszczenia do przetargu) potwierdzoną za zgodność z oryginałem uchwałę wspólników bądź akcjonariuszy albo walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i zawarcie umowy w razie jego wygrania.
 6. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub podmiotów zarejestrowanych w KRS do zgłoszenia należy załączyć (odpowiednio) aktualny na dzień zgłoszenia wydruk informacji KRS albo wypis z CEIDG.
 7. W przypadku pełnomocnika do zgłoszenia należy załączyć aktualny dokument umocowania, uprawniający pełnomocnika do dokonania zgłoszenia w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy za wylicytowaną cenę (pełnomocnictwo szczególne w formie aktu notarialnego). Pełnomocnictwo udzielone przed notariuszem za granicą powinno posiadać klauzulę apostille.
 8. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 9. Kopie dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
 10. Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu osób posiadających status cudzoziemca po spełnieniu przez nich warunków określonych w ustawie z dn. 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), o ile są obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej. Oświadczenie o statusie cudzoziemca, uzyskane zezwolenie lub promesę albo podstawę zwolnienia z ich uzyskiwania należy określić i załączyć do zgłoszenia (pod rygorem niedopuszczenia do przetargu).
 11. Zgłoszenie udziału w przetargu składa się w siedzibie Sprzedającego w dniu przetargu, tj. w dn. 13.03.2024r., w godzinach od 9:00 do 11:30, w Sekretariacie na I piętrze pokój nr 9. Zgłoszenie składane po czasie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie zostanie przyjęte. Przyjęcie zgłoszenia wymaga stosownej adnotacji przewodniczącego Komisji Przetargowej, ze wskazaniem godziny przyjęcia. UWAGA: Przyjęte zgłoszenie nie podlega uzupełnieniu.
 12. Komisja Przetargowa dokonuje weryfikacji formalnoprawnej przyjętych zgłoszeń przed rozpoczęciem przetargu. Rozpoczęcie przetargu nastąpi o godz. 12.30 w siedzibie Sprzedającego (sala konferencyjna).
 13. Komisja Przetargowa nie dopuści uczestniczka do przetargu w przypadku:
  1. niewniesienia wadium (w tym: w przewidzianej wysokości) lub nieterminowego jego wniesienia,
  2. złożenia niekompletnego zgłoszenia do udziału w przetargu, w tym złożenia go z pominięciem przewidzianego formularza,
  3. braku możliwości stwierdzenia tożsamości uczestnika przetargu (lub pełnomocnika),
  4. stawienia się po otwarciu przetargu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej.

V. ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZETARGU
 1. Przetarg rozpocznie się o godz. 12.30 w siedzibie Sprzedającego (sala konferencyjna). Wyklucza się obecność osób towarzyszących lub osób trzecich (tj. innych niż zgłaszający udział w przetargu, członkowie Komisji Przetargowej oraz przedstawiciele Sprzedającego).
 2. Uczestnicy obecni na sali zobowiązani są do okazania członkom Komisji Przetargowej dowodu osobistego lub paszportu (pod rygorem niedopuszczenia do przetargu). Komisja Przetargowa może żądać do wglądu oryginałów dokumentów, które zostały załączone do zgłoszenia w formie kopii (pod rygorem niedopuszczenia do przetargu).
 3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, przewodniczący Komisji Przetargowej:
  1. otwiera przetarg i podaje informacje dotyczące jego przedmiotu,
  2. podaje imiona i nazwiska albo nazwy uczestników przetargu, którzy wnieśli wadium i zostali dopuszczeni do przetargu (zwanych dalej uczestnikami przetargu),
  3. podaje zwięźle przyczyny niedopuszczenia pozostałych zgłaszających do przetargu (prosząc o opuszczenie sali, o ile są obecni),
  4. podaje wysokość minimalnego postąpienia, tj. 1 % ceny wywoławczej (10.100,00, słownie: dziesięć tysięcy sto złotych)
 4. Przewodniczący Komisji Przetargowej może usunąć z sali, po uprzednim przywołaniu do porządku, osoby zachowujące się w sposób naruszający ten porządek. Po otwarciu przetargu na sali obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Przewodniczący informuje uczestników przetargu, że:
  1. zwycięzca przetargu będzie związany jego wynikiem,
  2. po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 6. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę (przybicie) i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę osoby, która przetarg wygrała. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży Nieruchomości.
 9. Przewodniczący Komisji informuje o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej powiększonej o co najmniej jedno postąpienie albo nikt nie został dopuszczony do przetargu albo Sprzedający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w pkt I.8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym także wówczas, gdy nikt do niego nie przystąpił (brak zgłoszeń).
 10. W dniu przetargu zakończonego wynikiem pozytywnym (przybiciem) Komisja Przetargowa sporządza pisemny, skrócony protokół z jego przebiegu, w którym wskazuje się przedmiot przetargu, osiągniętą cenę oraz dane zwycięzcy przetargu wraz z jego zobowiązaniem do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości za tę cenę i na zasadach wynikających z niniejszego Ogłoszenia. Protokół podpisują członkowie Komisji Przetargowej oraz nabywca Nieruchomości wyłoniony w przetargu.
 11. W terminie dwóch dni od dnia zamknięcia przetargu Komisja sporządza pisemny protokół z przebiegu przetargu, który zatwierdza Sprzedający. W treści protokołu wskazuje się w szczególności rozstrzygnięcia Komisji Przetargowej, o których mowa ust. 3 lit. b i c powyżej, cenę osiągniętą w przetargu oraz dane zwycięzcy przetargu (jeśli dotyczy) albo przyczyny zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Rozstrzygnięcia Komisji Przetargowej zapadają większością głosów. Interpretacja przepisów niniejszego Ogłoszenia pozostaje wyłącznym uprawnieniem Komisji Przetargowej.

VI. ZASADY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
 1. Kupujący ponosi wszystkie koszty związane z zakupem nieruchomości, w tym należności publicznoprawne oraz koszty opłat sądowych (wieczystoksięgowych) i opłat za czynności notarialne (w tym: z tytułu złożenia pieniędzy do depozytu notarialnego). Wobec konieczności zawarcia notarialnej, warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości, a następnie (tj. w przypadku niezrealizowania przez miasto Polanica-Zdrój prawa pierwokupu) umowy przenoszącej własność Nieruchomości – Kupujący, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyniku przetargu (dnia zamknięcia przetargu), wskaże Sprzedającemu notariusza w Kłodzku, przed którym ww. czynności notarialne zostaną dokonane (z poszanowaniem zasad sprzedaży wynikających z niniejszego ogłoszenia), a MZK zweryfikuje wybór Kupującego. W braku akceptacji wyboru Kupującego lub na wypadek niedokonania tego wyboru w przewidzianym ku temu terminie - prawo wskazania notariusza przysługuje Sprzedającemu. Dokładny termin każdej czynności notarialnej (data, miejsce, godzina) ustala Sprzedający w porozumieniu z notariuszem i o tak ustalonym terminie informuje Kupującego na wskazany przez niego w zgłoszeniu adres mailowy.
 2. Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w dn. 17.04.2024r. Nieprzystąpienie do zawarcia umowy (niestawienie się we wskazanym miejscu i terminie celem jej zawarcia) lub uchylenie się od jej zawarcia uprawni Sprzedającego do odstąpienia od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i zatrzymania wadium, bez odrębnych wezwań.
 3. W warunkowej umowie sprzedaży strony oświadczą, że w przypadku, gdy miasto Polanica-Zdrój (Burmistrz Polanicy-Zdroju) nie wykona prawa pierwokupu, przeniesienie na Kupującego własności Nieruchomości nastąpi w terminie trzech tygodni od dnia:
  1. otrzymania zawiadomienia o niewykonaniu prawa pierwokupu albo
  2. upływu terminu na wykonanie prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 110 ust. 2 GospNierU. 14. W przypadku wykonania prawa pierwokupu wadium zostanie zwrócone Kupującemu niezwłocznie w kwocie nominalnej, bez odsetek, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wykonania prawa pierwokupu. O dochowaniu terminu decyduje dzień obciążenia rachunku bankowego Sprzedającego.
 4. W przypadku niewykonania prawa pierwokupu cena sprzedaży zostanie zapłacona przez Kupującego nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność (na wskazany mu mailowo rachunek bankowy Sprzedającego albo do depozytu notarialnego, celem wypłaty w dniu podpisania umowy przenoszącej własność). Niedotrzymanie warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nieprzystąpienie do zawarcia umowy lub uchylenie się od jej zawarcia w inny sposób uprawni Sprzedającego do odstąpienia od zawarcia umowy bez odrębnych wezwań i spowoduje przepadek wadium.
 5. UWAGA! Niezależnie od daty zawarcia umowy przenoszącej własność wydanie Nieruchomości nastąpi do dnia 31.12.2024 r. W treści umowy przenoszącej własność i w zakresie obowiązku wydania Nieruchomości do dnia 31.12.2024 r. Sprzedający podda się egzekucji z aktu notarialnego (art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1550 ze zm.).
 6. Cena sprzedaży Nieruchomości nie obejmuje rzeczy ruchomych, niestanowiących jej części składowych i niezwiązanych z nią w sposób trwały, w szczególności nie obejmuje wyposażenia biurowego znajdującego się w Nieruchomości według stanu z daty ogłoszenia przetargu. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia w Nieruchomości rzeczy ruchomych, o których mowa w zdaniu poprzedzających, wedle swego uznania. Kupujący nie może uzależniać wydania mu Nieruchomości od opróżnienia jej z jakichkolwiek rzeczy ruchomych, a Nieruchomość uznaje się za wydaną już w dacie zgłoszenia przez Sprzedającego gotowości jej wydania (co Sprzedający uczyni w formie pisemnej, listem poleconym, uznawanym za doręczony Kupującemu w ósmym dniu od dnia pierwszej próby doręczenia mu przesyłki pocztowej).
Prezes Zarządu
  Jacek Tyniec