Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Budowa kompostowni 3
MZK

Polanica-Zdrój, 04.03.2014 r.

Dot. decyzji Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w części dotyczącej odrzucenia oferty w ramach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ”Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym oraz dostawie urządzeń na wyposażenie instalacji z podziałem na zadania”.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 03 marca 2014 roku w Krajowej Izbie Odwoławczej decyzją Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający:
- unieważnia wynik rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn.: ”Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków Szalejowie Górnym oraz dostawie urządzeń na wyposażenie instalacji z podziałem na zadania”,
- unieważnia decyzję o odrzuceniu Oferenta tj. Konsorcjum MTM Budownictwo Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów, Zakład Usługowy ELMI Mieczysław Grzechynka, ul. Mickiewicza 9B, 34-200 Sucha Beskidzka,
- dokona ponownej oceny ofert w ramach w/w postępowania z uwzględnieniem oferty odwoławczej.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia Oferentów o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym oraz dostawie urządzeń na wyposażenie instalacji z podziałem na zadania”.

I INFORMACJE OGÓLNE
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 03 marca 2014 roku w Krajowej Izbie Odwoławczej decyzją Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym oraz dostawie urządzeń na wyposażenie instalacji z podziałem na zadania”. Z udziału w postępowaniu wykluczono 1 (jedną) ofertę w trybie art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

II WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W wyniku oceny oferty dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (cena BRUTTO – 100 %) Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu następującym Oferentom:

 1. Dla zadania nr 1 - Dostawa mobilnego sita do kompostu w ilości 1 szt.


  Numer
  oferty
   
  Nazwa wykonawcyNumer
  zadania
  Wartość zadaniaKryterium
  oceny
  Cena
  [pkt]
  5AGREX-ECO Sp. z o.o.
  ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
  1397 265,40 zł
  BRUTTO
  Cena100

  Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (cena BRUTTO – 100 pkt).

 2. Dla zadania nr 2 - Dostawa ładowarki kołowej w ilości 1 szt.


  Numer
  oferty
   
  Nazwa wykonawcyNumer
  zadania
  Wartość zadaniaKryterium
  oceny
  Cena
  [pkt]
  2Grausch i Grausch
  Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
  ul. Obornicka 1, 60-002 Złotkowo
  2608 850,00 zł
  BRUTTO
  Cena100

  Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (cena BRUTTO – 100 pkt).

 3. Dla zadania nr 3 - Dostawa rębaka w ilości 1 szt.


  Numer
  oferty
   
  Nazwa wykonawcyNumer
  zadania
  Wartość zadaniaKryterium
  oceny
  Cena
  [pkt]
  5AGREX-ECO Sp. z o.o.
  ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
  3137 415,60 zł
  BRUTTO
  Cena100

  Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (cena BRUTTO – 100 pkt).

 4. Dla zadania nr 4 - Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z selektywnej zbiórki (odpady zielone, bioodpady, inne odpady ulegające biodegradacji) oraz osadów ściekowych i skratek, wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem niezbędnego wyposażenia, przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym, gmina Kłodzko (dz. nr 800, obręb Szalejów Górny, gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie).


  Numer
  oferty
   
  Nazwa wykonawcyNumer
  zadania
  Wartość zadaniaKryterium
  oceny
  Cena
  [pkt]
  1Konsorcjum MTM Budownictwo Sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów
  Zakład Usługowy ELMI Mieczysław Grzechynka
  ul. Mickiewicza 9B, 34-200 Sucha Beskidzka
  44 299 305,10 zł
  BRUTTO
  Cena100

  Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (cena BRUTTO – 100 pkt).

III INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OFERTY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT


Numer
oferty
 
Wykonawcy, którzy złożyli ofertęPunktacja uzyskana w kryterium cena – 100 pkt
od wszystkich członków komisji przetargowej
1Konsorcjum MTM Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów
Zakład Usługowy ELMI
ul. Mickiewicza 9B, 34-200 Sucha Beskidzka
100 pkt
2Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 60-002 Złotkowo
100 pkt
3Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
GRAJAN
Sierniki 1, 64-610 Rogoźno
97,50 pkt
4Przedsiębiorstwo Budowlane CAKO Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 12, 57-320 Polanica-Zdrój
0 pkt
(oferta odrzucona w trybie
art. 89 ust. 1 ustawy Pzp)
5AGREX-ECO Sp. z o.o.
ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
100 pkt
6P.H.U. KLAUDIA
Iwona Markisz
Stary Wielisław 133, 57-313 Stary Wielisław
96,30 pkt

Powyższe zawiadomienia, w stosunku do Wykonawców, których ofertę wybrano jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy. Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Komisja przetargowa proponuje przesłanie umowy na realizacje usług według zaproponowanych warunków w ofercie przetargowej na adres: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

IV INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE W TRYBIE ART. 89 UST.1 USTAWY PZP


Numer
oferty
 
Wykonawcy, których oferta została odrzuconaUzasadnienie odrzucenia oferty
4Przedsiębiorstwo Budowlane CAKO Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 12, 57-320 Polanica-Zdrój
Oferta odrzucona w trybie art. 89 ust. 1 ustawy PZP

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wezwał Oferenta do złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wg wymagań określonych przez Zamawiającego.
Zamawiający wezwał o uzupełnienie i złożenie:
1. Wyjaśnień czy Oferent dysponuje osobą do wykonywania zamówienia czy nie. Składanie oświadczeń warunkowych w postępowaniach na podstawie PZP według wiedzy Zamawiającego nie jest zgodne z prawem. Zamawiający wzywa do przedstawienia jednoznacznego oświadczenia Oferenta dysponującego osobą zdolną do wykonania zamówienia.
2. Z przedstawionych w ofercie dokumentów wynika że Oferent zastosuje do realizacji zadania technologię firmy n4b. Zamawiający wzywa Oferenta do wykazania że przewidziana przez Niego technologia do realizacji zadania w/w w postępowaniu jest zgodna z posiadanym przez Zamawiającego projektem, a jeżeli nie i jest przyjęta jako technologia równoważna, wzywa do udowodnienia jej równoważności zgodnie z SIWZ,str.10 i 11.
Ad. 1. Oferent dostarczył zobowiązanie do oddania do dyspozycji p. Marka Ślepeckiego jako kierownika robót sanitarnych (wymagania dz. III, rozdz. 2, podrozdz. 2.2., pkt. 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, p.pkt. 2.1. litera b ). Oferent nie udokumentował natomiast dysponowania „minimum 1 osobą o wykształceniu technicznym i doświadczeniu zawodowym polegającym na udziale – samodzielnym lub w zespole – montażu i rozruchu podobnych inwestycji” (zgodnie z odpowiedzią w ramach postepowania przetargowego na zapytanie z 18.12.2013 w postępowaniu nr ZP-3/2013 za roboty z zakresu ochrony środowiska uznaje się tylko roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem budowie instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych), stanowiące wymagania dz. III, rozdz. 2, podrozdz. 2.2., pkt. 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, p.pkt. 2.1. lit. c. Zgodnie z załącznikiem str. 26 oferty do oświadczenia (zał. M str. 25) Oferent dysponuje osobą warunkowo. Z oświadczenia i załącznika do oświadczenia nie wynika, więc że oferent może posłużyć się osobą składającą oświadczenie. Zamawiający wezwał w związku z powyższym do przedstawienia przez Oferenta jednoznacznego oświadczenia potwierdzającego dysponowanie osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wiedzę. Oferent nie dostarczył oświadczenia, co skutkuje brakiem udokumentowania spełnienia wymagań określonych w SIWZ. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu.
Ad. 2. Oferent dostarczył opis technologii równoważnej – załącznik nr 2 do pisma z dn. 7.02.2014 – w odniesieniu do wezwania Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ (str. 10-11) Zamawiający określił wymagane parametry techniczne, cechy jakościowe oraz parametry użytkowe i funkcjonalne instalacji równoważnej do instalacji, dla której Zamawiający posiada projekt budowlany. Poniżej zestawiono spełnienie warunków przez Oferenta.
- pojemność robocza dwóch bioreaktorów, w których prowadzone będzie przetwarzanie osadów ściekowych i skratek, powinna wynosić min. 300 m3 (2 x 150 m3) ± 10% przy wysokości deponowania odpadów < 2,5 m oraz powinna zapewnić przerobienie nie mniej niż 1 200 Mg/rok osadów ściekowych i skratek, do których należy dodatkowo dodać ilość materiału strukturalnego w proporcji masy 1:1. Pojemność robocza dwóch bioreaktorów, w których prowadzone będzie przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz innych odpadów ulegających biodegradacji powinna wynosić min. 340 m3 (2 x 170 m3) ± 10% przy wysokości deponowania odpadów < 2,7 m oraz powinna zapewnić przerobienie nie mniej niż 2 400 Mg/rok odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz innych odpadów ulegających biodegradacji.
Oferent deklaruje nie odstąpienie od wymiarów fizycznych, brak informacji o spełnieniu wymagań, brak obliczeń
- czas trwania fazy stabilizacji intensywnej min. 3 tygodnie,
Oferent deklaruje zgodność z SIWZ, brak obliczeń
- każdy tunel musi być niezależny (zamknięcie, napowietrzanie oraz monitoring),
Oferent deklaruje niezależne zamknięcie oraz monitoring, brak informacji o niezależnym napowietrzaniu
- wysokość deponowania odpadów w tunelu nie powinna przekraczać 2,7 m,
Oferent deklaruje wymagany parametr
- minimalna wysokość ścian żelbetowych powinna wynosić 3,5 m,
Opis Oferenta może świadczyć o spełnieniu wymagań
- wszystkie elementy, będące w kontakcie z zanieczyszczonym powietrzem lub odciekami powinny być wykonane z surowców, wytrzymałych w agresywnych warunkach (pH 4 i 400 ppm NH3), przy skrajnych temperaturach (do 90°C w mieszance do stabilizacji oraz -15°C na zewnątrz) oraz wilgotności (95% wilgotności względnej),
Oferent gwarantuje spełnienie wymagań w zakresie odporności chemicznej, brak informacji o odporności instalacji na różnice temperatur
- powietrze dostarczane do tuneli powinno być wdmuchiwane,
Oferent deklaruje spełnienie wymagań
- powietrze wdmuchiwane powinno być przez płytę napowietrzającą z kanałami,
Oferent nie przedstawił opisu kanałów (Oferent przedstawił rozwiązanie z systemem napowietrzania bez kanałów. Rozwiązanie takie może powodować zatykanie się kanałów obserwowane i potwierdzone w równoważnych do proponowanego rozwiązania oraz może powodować uszkodzenia systemu poprzez uszkodzenia mechaniczne) – rozwiązanie nie spełnia wymagań SIWZ
- powietrze dostarczane przez wdmuchiwanie przez płytę napowietrzającą z kanałami z min. 7-krotną wymianą powietrza na godzinę,
Oferent deklaruje wymagany parametr (z wyłączeniem kanałów, brak obliczeń)
- każdy tunel musi być wyposażony w wentylator, włączanie się wentylatorów nadmuchujących powinno być regulowane za pomocą pomiaru nasycenia tlenem oraz temperatury, osobno dla każdego tunelu,
Oferent deklaruje sterowanie procesem w oparciu o zawartość tlenu i temperaturę, co spełnia wymagania SIWZ
- powietrze wdmuchiwane musi być wstępnie podgrzane, przede wszystkim przez wykorzystanie naturalnego ciepła, bez dodatkowego wydatku energii,
Brak określenia spełnienia wymagania „bez dodatkowego wydatku energii”, brak opisu „systemu rur ssących wyposażonych w radiatorowe kolektory aluminiowe”. Brak możliwości stwierdzenia spełnienia wymagań SIWZ.
- proces stabilizacji musi być stale monitorowany w każdym tunelu, za pomocą pomiaru nasycenia tlenem oraz temperatury, bezpośrednio w stabilizowanym odpadzie,
Oferent deklaruje spełnienie wymagania
- system sterowania powinien pozwolić na ciągłą wizualizację oraz rejestr danych (wyrysowanie krzywych, przedstawiających zarejestrowane dane),
Oferent deklaruje spełnienie wymagania
- system sterowania powinien pozwolić na monitoring zmian AT4 w realnym czasie oraz w sposób ciągły, w oparciu o zużycie tlenu w czasie stabilizacji,
Oferent deklaruje spełnienie wymagania
- system napowietrzania powinien gwarantować jednolity rozkład powietrza (powyżej 95%) na całej powierzchni płyty napowietrzającej tunelu,
Oferent deklaruje spełnienie wymagania, brak potwierdzenia wyników (dowodów) z innych instalacji
- płyta napowietrzająca powinna pozwolić na jednolite funkcjonowanie, niezależnie od poziomu napełnienia tunelu (długości i wysokości),
Oferent deklaruje spełnienie wymagania, brak potwierdzenia wyników (dowodów) z innych instalacji
- płyta napowietrzająca powinna być zaprojektowana w taki sposób, żeby możliwy był przejazd ładowarki na całej jej powierzchni, nie powodując uszkodzenia kanałów napowietrzających,
Oferent deklaruje spełnienie wymagania. Z wcześniejszych opisów wynika brak kanałów, a tym samym narażenie kanalików na bezpośrednie oddziaływanie wynikające z przejazdu ładowarki
- odcieki powinny być zbierane przez kanały napowietrzające, za pomocą oprzyrządowania syfonowego,
Oferent deklaruje spełnienie wymagania
- w zakresie stabilizacji tlenowej należy utrzymywać optymalny poziom wilgotności (między 52% a 58% na wejściu do tuneli oraz między 40 a 50% na wyjściu), a jeżeli jest taka potrzeba, należy przewidzieć system nawadniający,
Oferent deklaruje spełnienie wymagania
- otwieranie drzwi tuneli powinno odbywać się bez wydatku energii,
Brak informacji o otwieraniu drzwi bez wydatku energii
- drzwi nie mogą ograniczać ruchu maszyn w strefie załadunku i rozładunku,
Oferent deklaruje spełnienie wymagania
- nie dopuszcza się drzwi materiałowych (plandekowych),
Oferent deklaruje spełnienie wymagania
- tunele powinny umożliwiać pracę przy świetle dziennym, bez wydatku energii, a struktury metalowe tuneli muszą być zabezpieczone przed agresywnością zanieczyszczonego powietrza,
Technologia nie spełnia wymagania SIWZ w zakresie umożliwienia pracy przy świetle dziennym, bez wydatku energii (brak opisu i dowodu opisanego przez Oferenta)
- odprowadzanie powietrza zanieczyszczonego powinno odbywać się w górnej części każdego tunelu,
Technologia nie spełnia wymagań SIWZ – brak systemu odprowadzenia powietrza
- odprowadzanie powietrza zanieczyszczonego powinno pozwalać na utrzymanie wszystkich tuneli w podciśnieniu, niezależnie od tego czy wentylator nadmuchujący jest uruchomiony,
Brak informacji (dowodów) o utrzymywaniu tuneli w podciśnieniu
- oprzyrządowanie do odprowadzania powietrza zanieczyszczonego musi być zamontowane w izolowanym dźwiękowo i termicznie pomieszczeniu i zabezpieczone przed przemarzaniem,
Oferent deklaruje (nie bezpośrednio wymagania SIWZ) spełnienie wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
- silnikowe części wyposażenia powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający zmniejszenie emisji dźwiękowych do 80 dBA na 1 m na przestrzeni otwartej,
Oferent deklaruje (nie bezpośrednio wymagania SIWZ) spełnienie wymagań akceptowalnych przez sanepid i PIP
- oczyszczanie powietrza zanieczyszczonego powinno być dokonywane przez biofiltrację wraz z zintegrowaną lub niezależną płuczką,
Technologia nie spełnia wymagania SIWZ – brak zastosowania płuczki
- złoże filtracyjne w biofiltrze powinno być wykonane ze skalibrowanych materiałów organicznych, których wymiana nie powinna być konieczna w ciągu pierwszych 5 lat,
Brak informacji o konieczności wymiany złoża filtracyjnego
- należy zapewnić minimalny 20 sekundowy średni czas styku powietrza procesowego ze złożem biofiltra,
Oferent deklaruje spełnienie wymagania
- proces dojrzewania powinien być monitorowany przede wszystkim za pomocą pomiaru nasycenia tlenem oraz pomocniczo za pomocą pomiaru temperatury;
Oferent deklaruje spełnienie wymagania
Dodatkowo Oferent nie zamieścił żadnych obliczeń dotyczących wydajności instalacji (wg rys. 1 proces trwa 45 dni, więc nie ma możliwości zachowania parametrów określających pojemność reaktorów). Brak jakichkolwiek odniesień do instalacji funkcjonujących na terenie kraju, potwierdzających zachowanie deklarowanych parametrów. Brak dowodów i/lub zdjęć umożliwiających stwierdzenie zgodności z wymaganiami SIWZ. Opis często nie określa „zero-jedynkowego” potwierdzenia wymaganych parametrów. Należy zaznaczyć, że to Oferent ma udowodnić, że technologia, którą proponuje jest technologią równoważną. Reasumując Oferent nie przedstawił wiarygodnych (możliwych do zweryfikowania przez Zamawiającego) dowodów zgodności proponowanego rozwiązania z wymagania SIWZ.
Oferent proponuje zastosowanie systemu opartego na oczyszczaniu powietrza procesowego, niezgodnie z wymaganiami SIWZ, w oparciu o systemy membranowe. W piśmie powołuje się na opracowanie Stowarzyszenia Eko-biegły sygnowane przez prof. zw. Jerzego Zwoździaka i dr Łukasza Szałatę. Opracowanie zostało wykonane na zlecenie CAKO Sp. z o.o. i nie może stanowić dowodu określającego stopień wypełnienia wymagań SIWZ. Opracowanie stanowi opinię prywatną zgodnie z rozstrzygnięciem KIO z dn. 09.07.2013 (sygn. akt KIO 1458/13). Określając wymagania SIWZ Zamawiający kierował się dostępną wiedzą i doświadczeniem, m.in.: opracowaniem dostępnym na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (www.gdos.gov.pl) pn. Raport końcowy II etapu ekspertyzy [...] listopad 2013 r. W opracowaniu porównano różne technologie pod kątem spełnienia wymagań przepisów. Dla proponowanej przez Oferenta technologii wg ww. Raportu (str. 44) – stabilizacja tlenowa w reaktorach żelbetowych z dachem membranowym – wykazano brak spełnienia wymogów najlepszej dostępnej technologii, zgodnie z art. 2 dyrektywy rady 2008/1/WE oraz 2010/75/EU w zakresie: „braku spełnienia wymogu termicznej izolacji sufitu oraz możliwości tworzenia korelacji, pomiędzy kontrolowanymi zmiennymi degradacji biologicznej a wielkością emisji gazowych – brak technicznej możliwości ujęcia całości powstającego powietrza procesowego (nieoczyszczonego na urządzeniach), celem poddania go analizom wielkości gazowych”. Zamawiający przyjął wytyczne określone w ww. dokumencie, kierując się założeniami w opisie wymagań dla instalacji równoważnej (do czego ma prawo, zgodnie z rozstrzygnięciem KIO z dn. 13.09.2013, sygn. akt 2078/13).
Reasumując przedstawiona technologia nie spełnia w całości wymagań SIWZ określonych przez Zamawiającego jako technologia równoważna. Nie spełniono wymagań m.in. w zakresie: kanałów napowietrzających, pracy w świetle dziennym, zastosowania płuczki, odprowadzenia powietrza, głównie poprzez zastosowanie systemu membranowego oczyszczania powietrza. Nie przedstawiono wiarygodnych (możliwych do zweryfikowania przez Zamawiającego) dowodów zgodności proponowanego rozwiązania z wymagania SIWZ. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu.
W związku z brakiem udokumentowania, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, spełnieniem wymagań określonych w SIWZ - dz. III, rozdz. 2, pod rozdz. 2.2., pkt. 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, p.pkt. 2.1. lit. c. oraz niespełnienia wymagań dla technologii równoważnej określonej na str. 10-11 SIWZ informujemy, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy PZP oferta zostaje odrzucona.

MZK

Polanica-Zdrój, 09.12.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
powyżej 200 000,00 euro

Zamawiający:
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000

Zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na budowie instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym oraz dostawie urządzeń na wyposażenie instalacji z podziałem na zadania

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną w dalszej części „ustawą” lub „PZP”
 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej
 3. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://mzk-polanica.pl
 4. Zgodnie z art. 27 PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i informacje Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej. Dopuszcza się formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem
 5. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://mzk-polanica.pl. Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, zmiany SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz ewentualne informacje o środkach ochrony prawnej.
 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 7. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
 8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 9. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (4 zadania) na wybrane przez siebie zadanie/zadania.
 10. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 11. Zamawiający nie przewiduje, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów i umów ramowych.
 12. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
 13. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy.
 14. Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.
 15. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
 16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 17. Zgodnie z art. 42 ust. 2 PZP Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od otrzymania wniosku.
 18. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 zadania tj.:
  zadanie nr 1 - Dotyczy dostawy mobilnego sita do kompostu w ilości 1 szt.
  zadanie nr 2 - Dotyczy dostawy ładowarki kołowej w ilości 1 szt.
  zadanie nr 3 - Dotyczy dostawy rębaka w ilości 1 szt.
  zadanie nr 4 - Dotyczy budowy instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z selektywnej zbiórki (odpady zielone, bioodpady, inne odpady ulegające biodegradacji) oraz osadów ściekowych i skratek, wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem niezbędnego wyposażenia, przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym, gmina Kłodzko (dz. nr 800, obręb Szalejów Górny, gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie).
 19. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (4 części) na wybrane przez Wykonawcę zadanie/zadania.
 20. Kryteria oceny ofert:
  — cena 100%
 21. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
  dla zadania nr 1 - od daty podpisania umowy - 7 dni.
  dla zadania nr 2 - od daty podpisania umowy - 14 dni.
  dla zadania nr 3 - od daty podpisania umowy - 7 dni.
  dla zadania nr 4 - od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2014 r. termin końcowy, a w tym:
  - do dnia 30.06.2014 r. zakończenie robót budowlanych część B 1 – sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, linie kablowe elektryczne i teletechniczne, place i drogi wewnętrzne (z wyłączeniem zieleni izolacyjnej),
  - do dnia 30.07.2014 r. zakończenie prac budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania, część B 2 (tunele żelbetowe, bioreaktory stabilizacji tlenowej), rozpoczęcie rozruchu technologicznego,
  - do dnia 30.08.2014r wykonanie zieleni izolacyjnej, dostawa promocji, odbiór nadzoru i zarządzania projektem,
  - do dnia 30.09.2014r. odbiór końcowy.
 22. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o przy ul. Spacerowej 2, (sekretariat) nie później niż dnia 31.01.2014 r. do godz. 09:00
 23. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.01.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o przy ul. Spacerowej 2
  - Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert (opakowań) z ofertami. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy
  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art.86 ust.3 PZP poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach
  - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia z uwzględnieniem pkt. 1.18.3 Rozdz. III SIWZ
 24. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium
  dla zadania nr 1 - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
  dla zadania nr 2 - w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
  dla zadania nr 3 - w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)
  dla zadania nr 4 - w wysokości 61.500,00zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych)
 25. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 26. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

  — Ryszard Lis
  — Marcin Moskal

  tel. 74 865 17 80
  faks 74 865 17 70

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ z załącznikami 1-6
 2. Załącznik nr 7 Wymagania w zakresie technicznym i technologicznym oraz w zakresie sporządzanej dokumentacji i nadzoru
 3. Załącznik nr 8 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 4. Załącznik nr 9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 5. Załącznik nr 10.1 Projekt Budowlany
 6. Załącznik nr 10.2 Pozwolenie na budowę
 7. Załącznik nr 11 Ocena warunków geologiczno-inżynierskich
 8. Załącznik nr 12 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 9. Załącznik nr 13 Przedmiar robót

Zapytanie z dnia 16.12.2013 r.

W związku z ogłoszonym przetargiem przesyłam pytania dotyczące określonych w SIWZ warunków:

 1. Czy Zamawiający wymaga aby mobilne sito bębnowe do kompostu z Zadania nr l oraz rębak z Zadania nr 3 były nie starsze niż wyprodukowane w 2013?
 2. Czy Zamawiający wymaga aby przedłożone w ofercie potwierdzenia należytego wykonania umowy dla Zadania nr l dotyczyły modelu maszyny oferowanej? Jeśli tak to czy Zamawiający wymaga aby wykonawca dołączył do oferty kopie DTR tych maszyn?
 3. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie napędu bębna przesiewającego gdzie łańcuch jest napawany na kołnierz bębna?
Odpowiedź
 1. TAK.
 2. TAK.
 3. NIE.

Zapytanie z dnia 18.12.2013 r.

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r. póz. 177 z póz. zm.), zwracamy się z następującym pytaniem:

 1. Zamawiający dla zadania nr 4 wskazał w SIWZ iż, za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia uzna konstrukcje żelbetowe, sieci, drogi i place.
  Czy Wykonawca spełni warunek udziału jeżeli wykaże iż wykonywał konstrukcje żelbetowe, sieci , drogi i place w ramach budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków, w ramach jednej lub kilku umów o roboty budowlane?
 2. Zamawiający zażądał aby Wykonawca dla zadania nr 4 dysponował minimum 1 osobą o wykształceniu technicznym i doświadczeniu zawodowym polegającym na udziale - samodzielnym lub w zespole - w montażu i rozruchu podobnych inwestycji.
  Czy Wykonawca spełni warunek udziału jeżeli wykaże iż dysponuje osobą o wykształceniu technicznym i doświadczeniu zawodowym polegającym na udziale -samodzielnym lub w zespole - w montażu i rozruchu urządzeń stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków.
 3. Prosimy o potwierdzenie, że za roboty z zakresu ochrony środowiska Zamawiający uzna roboty związane ze stacjami uzdatniania wody lub oczyszczalniami ścieków.
Odpowiedź
 1. NIE.
 2. NIE.
 3. W postępowania nr ZP-3/2013 „ Roboty budowlane polegające na budowie instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym oraz dostawie urządzeń na wyposażenie instalacji z podziałem na zadania" za roboty z zakresu ochrony środowiska uznajemy tylko roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem budowie instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych, zatem w tym jedynym przypadku odpowiedź - NIE.